Vår politik – Arbete

Full sysselsättning – nyckeln till kvinnors ekonomiska självständighet

Full sysselsättning är grunden för ett väl fungerande samhälle. Den är också grunden för kvinnors ekonomiska självständighet och krävs för att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden och säkra en god inkomst genom hela livet. Kvinnor, oavsett bakgrund, ska ha rätt till samma sysselsättningsgrad som män, och på lika villkor.

Jämställda löner

Kvinnors lön är i snitt 14 procent lägre än mäns. Kvinnor som grupp lönediskrimineras. Dessutom värderas många kvinnoyrken lägre än traditionella mansjobb. S-kvinnor kräver en uppvärdering av alltför lågt värderade kvinnojobb. Offentlig sektor, där politiken kan påverka direkt, bör gå före.

Rätt till heltid

En tredjedel av alla kvinnor på arbetsmarknaden jobbar deltid. Frågan om rätt till heltid borde lösas av arbetsmarknadens parter, men det har visat sig vara svårt. Därför kräver S-kvinnor lagstiftning. Innan det har blivit verklighet bör S-styrda kommuner och landsting gå före med rätt till heltid. Goda exempel bör spridas.

Förbättra kvinnors arbetsvillkor och arbetsmiljö

Kvinnor har generellt sämre arbetsvillkor än män. Det handlar om visstidsanställningar, delade turer, dålig arbetsmiljö och ohälsa knuten till jobbet. S-kvinnor vill se mer forskning om kvinnors arbetsmiljö, bättre tillsyn och mer facklig-politisk samverkan.

Alla kvinnors rätt till egen inkomst, oavsett bakgrund

Alltför många kvinnor saknar idag kontakt med arbetsmarknaden. Bland utomeuropeiskt födda kvinnor har endast 50 procent ett arbete. S-kvinnor vill se en nationell handlingsplan för kvinnor som länge har stått utanför arbetsmarknaden.

Fler kvinnor på ledande poster

Det är svårt för kvinnor att nå högre chefspositioner på arbetsmarknaden inom både privat och offentlig sektor. Särskilt svag är kvinnorepresentationen i bolagsstyrelser. S-kvinnor arbetar för att fler kvinnor ska nå ledande positioner och stöder förslaget till EU-lagstiftning om kvotering till bolagsstyrelser.

En framtid med kortare arbetstid

Det är nu mer än 40 år sedan normalarbetstiden blev 40 timmar/vecka. Samtidigt arbetar många kvinnor deltid. S-kvinnor menar att det växande framtida konsumtionsutrymme som följer av ökad produktivitet bör kunna tas ut i form av kortare daglig arbetstid. Det skulle gynna kvinnors livskvalitet och hälsa och främja en jämställd och hållbar samhällsekonomi.

 

facebook Twitter Email