Vår politik – Barn

Jämlika livschanser för alla barn

Allt fler barn i Sverige växer upp i relativ fattigdom. S-kvinnor vill se en kraftfull politik på nationell och kommunal nivå för att minska ojämlikheten mellan olika hushåll och ge alla barn goda livschanser. Grunden skapas genom kvinnors möjlighet till arbete och egen försörjning. Generella barnbidrag och väl fungerande socialförsäkringar är det bästa sättet att stärka utsatta barnfamiljers ekonomi. Indexering av familjestöden är en viktig reform för att alla barnfamiljer ska kunna följa med i samhällets inkomstutveckling.

Ge alla barn rätt till förskola

Förskolan är en pedagogisk verksamhet. Barn som gått i förskola lyckas bättre i skolan än andra barn. Därför ska alla barn ha rätt till förskola oavsett föräldrarnas sysselsättning. På sikt ska förskolan vara avgiftsfri.

Avskaffa barnomsorgspeng för omsorg om egna barn

Familjepolitiken ska främja kvinnors möjlighet till förvärvsarbete, oavsett klass, bostadsort eller födelseland. Barnomsorgspeng för omsorg om egna barn motverkar detta mål.

Lagstadga om barnomsorg på obekväm arbetstid

Idag arbetar nästan 40 procent av de sysselsatta på obekväm arbetstid. Ändå har knappt hälften av landets kommuner barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Utbyggnad måste prioriteras! Alla föräldrar måste ha möjlighet att arbeta.

Utveckla kvaliteten i förskolan

Tidiga insatser för barns lärande och utveckling är avgörande för deras livschanser. Därför ska förskolan ha bästa möjliga förutsättningar att tillgodose varje barns behov. S-kvinnor vill se mindre barngrupper i förskolan och att barngrupperna är anpassade till de behov som råder i varje förskola, vilket är en avgörande förutsättning för det pedagogiska arbetet och för att barn ska lära sig, utvecklas och må bra. Väl utbildad personal med goda möjligheter till professionell utveckling är en nyckel till framgång. En genusmedveten pedagogik ska genomsyra förskolan.

Utveckla kvaliteten i fritidshemmen

I många kommuner har resurserna till fritidshemmen minskat radikalt. Den trenden måste vändas. Mer resurser och personal med god utbildning och bra arbetsvillkor skapar ökad trygghet för både barn, föräldrar och anställda. Fritidshemmen är en viktig resurs i vår strävan att ge alla barn goda livschanser.

Gör barnkonventionen till lag

Enligt barnkonventionen ska barns bästa alltid komma i främsta rummet. S-kvinnor kräver att barnkonventionen blir lag och att dess principer tillämpas, i allt från asylärenden till vistelse i häkte, vräkningsärenden och våld i familjen.

 

facebook Twitter Email