Vår politik – Fred och solidaritet

S-kvinnor har en lång tradition av aktivt internationellt arbete för jämställdhet och solidaritet. Kvinnor i alla länder måste arbeta tillsammans för att vi ska nå ett jämlikt och jämställt samhälle.

Kvinnor utgör hälften av världens befolkning men möjligheten att påverka, delta i och dra fördel av utvecklingen är i de flesta länder små. Jämställdhet är avgörande för ett samhälles sociala, ekonomiska och politiska utveckling och måste därför alltid finnas med när vi söker lösningar på globala problem som fattigdom, miljöförstöring, säkerhet och migration.

Internationell solidaritet för jämställdhet och kvinnors rätt

S-kvinnor vill genom egna internationella samarbeten stärka systerskap över gränser och främja kvinnors möjlighet till organisering och politisk kamp. S-kvinnor vill prioritera jämställdhet och kvinnors rättigheter i svensk biståndspolitik. Vi vill öka den andel av biståndet som går till att främja kvinnors reproduktiva rättigheter och reproduktiva hälsa.

En mer aktiv politik för fred och nedrustning

S-kvinnor vill driva på för en starkare och mer aktiv svensk freds- och nedrustningspolitik. I fråga om svensk vapenexport kräver S-kvinnor att tillämpningen av regelverken skärps så att den i varje enskilt fall följer riktlinjerna om att ingen vapenexport får ske till diktaturer eller till länder som kränker mänskliga rättigheter. För att uppnå en sådan skärpt tillämpning krävs ökad öppenhet och transparens vad gäller Exportkontrollrådets behandling av exportlicenser. Det svenska försvarets materielförsörjning måste också långsiktigt säkerställas i en form som gör att vapenexporten kan hållas så strikt som riktlinjerna kräver. Långsiktigt är S-kvinnors mål att den omfattande svenska vapenproduktionen ska ställas om till civil produktion och att vapenexporten fasas ut.

Prioritera FN-insatser för fred och säkerhet

S-kvinnor vill att Sveriges internationella insatser i första hand ska vara fredsfrämjande och fredsbevarande, under FN-flagg. Medverkan i militära, fredsframtvingande insatser bör vara en sista utväg inom ramen för FN:s princip om responsibility to protect.

Makt åt kvinnor i fredsprocesser

S-kvinnor stöder arbetet för att förverkliga FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1960 – om kvinnor, fred och säkerhet och om sexuellt våld i krig och konflikt.

facebook Twitter Email