Vår politik – Kvinnors hälsa

Kvinnors hälsa och kvinnors sjukdomar har varit mindre uppmärksammade inom hälso- och sjukvården liksom inom social och medicinsk forskning. Vid behandling av sjukdomar är fortfarande mannen norm.

Sverige behöver större jämlikhet och jämställdhet i hälsa

Fysisk och psykisk ohälsa är starkt knuten till klass, kön och etnicitet. I och med vårdvalsreformer och etableringsfrihet för vårdgivare har skillnaderna ökat. S-kvinnor vill se mer resurser till sjukvård och folkhälsa på jämlika och jämställda villkor. Det behövs en nationell kommission för jämlikhet i hälsa och mer forskning om kvinnors sjukdomar.

Livmoderhalscancer

En majoritet av landstingen tar ut en avgift för gynekologiska cellprov inom screeningprogrammet, som alla kvinnor mellan 23 och 60 år kallas till. Samtidigt visar studier att färre kvinnor går på kontrollerna när de kostar pengar, och det är också en fråga om klass och etnicitet. Kvinnor med låg utbildning, svag ekonomi eller utländsk bakgrund är de som framför uteblir från sina kontroller.

En tidig upptäckt av cellförändringar är avgörande för att kunna bota sjukdomen. Kvinnor som regelbundet går på sina screeningundersökningar sänker risken att insjukna med cirka 90 procent. Därför kräver S-kvinnor att avgiftsfri cellprovtagning införs i hela landet och att åldersgränsen i screeningprogrammet höjs till 64 år i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer.

Förlossningsvården

Den svenska förlossningsvården har varit i kris länge. I storstäderna är platsbristen på förlossningsmottagningarna påtaglig och i glesbygden har förlossningsavdelningar lagts ner. I hela landet är det tydligt att förlossningsvården är nedprioriterad.

Resursbrister gör att födande kvinnor och även barnen utsätts för helt oacceptabla risker. Över hälften av alla föderskor drabbas av bristningar, men eftersom ”mindre allvarliga” bristningar inte registreras eller följs upp är kunskapen om detta problem otillräcklig. Med en stressad och pressad situation på förlossningsmottagningarna ökar förstås riskerna.

Rätten till en säker förlossningsvård måste vara självklar. S-kvinnor kräver mer resurser till och en bättre planering och organisering av förlossningsvården.

 

facebook Twitter Email