Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

1. Vår ideologiska grund

Klasskamp, kvinnokamp och antirasistisk kamp
En klassmedveten feminism är nödvändig för att bygga en rättvis och demokratisk värld. S-kvinnors feminism handlar om att utmana, ifrågasätta och omdana det samhälle som under sekler har styrts och dominerats av män.

S-kvinnor ställer klasskamp, kvinnokamp och antirasistisk kamp sida vid sida, men vi ser också andra maktordningar och annan diskriminering. Kvinnor är ingen homogen grupp och påverkas därför olika av den patriarkala ordningen. Det är viktigt att se olika maktordningar och förstå hur de samverkar.

S-kvinnors mål är det jämställda och jämlika samhället, där alla människor lever i frihet och har lika stor makt över sina liv och den gemensamma utvecklingen av samhället.

Patriarkatet
Samhället är i grunden präglat av en patriarkal ordning, där män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. Män har större ekonomisk, politisk, social och kulturell makt än kvinnor. Detta tar sig bland annat uttryck i att män tjänar mer pengar och tar mindre ansvar i hemmet. Mäns våld mot kvinnor, förtryck och diskriminering är samhällsproblem som begränsar alla kvinnor.

Genus
Genusbegreppet betonar att kvinnor och män inte formar hela sin identitet själva, utan i relation till det samhälle vi alla är en del av. Det finns olika förväntningar på flickors och pojkars och kvinnors och mäns beteenden och uttryck. Först när vi ser och förstår de strukturer som särskiljer och värderar könen olika kan vi bekämpa dem. Alla människor ska kunna göra fria val av livsinriktning, åsikter, uttryck och sexuell läggning.

En klassmedveten feminism
Vi lever i en globaliserad kapitalistisk värld där makt och resurser är koncentrerade hos ett fåtal. Den positiva utvecklingen med minskad fattigdom i världen måste delas av alla och användas för att förbättra villkoren för alla. De åtta rikaste männen i världen äger idag mer än vad den fattigaste halvan av jordens befolkning äger tillsammans. Utvecklingen pekar på fortsatt ökade klyftor och minskad jämlikhet, både i Sverige och i världen.

Det är en brutal orättvisa som medför flera destruktiva effekter. I ojämlika samhällen brister tilliten mellan människor vilket begränsar friheten och tryggheten för alla.

Särskilt skadliga är klassklyftorna för de grupper som har minst makt. Klassamhällets yttersta konsekvens är att människor med lägre utbildningsnivå och sämre ekonomi, i högre utsträckning drabbas av ohälsa och lever kortare liv. Därför är det avgörande att ekonomiska resurser och makt fördelas jämlikt och jämställt.

Den feministiska kampen
Folkrörelse och folkbildning är viktiga verktyg i den feministiska kampen. För att ta makt i samhället är det en styrka ju fler vi är. S-kvinnor organiserar kvinnor i hela landet – lokalt, regionalt och nationellt. Vi utvecklar politiken och påverkar samhällsutvecklingen för att förverkliga vår vision om en jämställd värld.

facebook Twitter Email