Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

4. En jämställd arbetsmarknad

En uppdelad arbetsmarknad
Svensk arbetsmarknad är ännu inte jämlik och jämställd. Det finns stora skillnader mellan kvinnor och män när det gäller lön, villkor och möjlighet att påverka sin arbetssituation. I hela samhället är mannen norm och arbetslivet är inget undantag.

Redan i skolan bryter könsrollerna igenom. Normer för manligt och kvinnligt styr vilka utbildningar och yrken som väljs av tjejer och killar.

En könssegregerad arbetsmarknad befäster könsroller och stereotypa uppfattningar om kvinnligt och manligt.

Utomeuropeiskt födda kvinnor har högre arbetslöshet än andra grupper. Det förstärker segregationen.

Jämlika och jämställda arbetsplatser är en vinst för hela samhället.

Arbetsliv och familjeliv
För att nå målet om full sysselsättning och kvinnors ekonomiska självständighet, behöver kvinnors deltagande i arbetslivet öka. Ett hållbart arbetsliv, med balans mellan familj, arbete och fritid, är en förutsättning för detta.

De senaste åren har anhörigvården märkbart ökat och det är i huvudsak kvinnor som tar ansvar för omsorg i nära relationer. Koppling finns till minskad offentlig sektor och därför behöver en översyn göras för att stärka den.

Vi lever i en könsmaktsordning där kvinnor fortfarande tar huvudansvar för det obetalda arbetet. Ojämställda familjeförhållanden påverkar arbetsmarknaden. Vid föräldraledighet tar kvinnor ut ca 75 procent av föräldradagarna, under barnets två första år tar kvinnor ut hela 90 procent av dagarna. Att kvinnor är mer borta från arbetet gör att alla kvinnor, även de utan barn, ses som riskarbetskraft.

Sveriges senaste stora arbetsmarknadsreform var när 40 timmars arbetsvecka infördes 1973. Ett resultat av arbetarrörelsens kamp för omfördelning och frigörelse. Det är nu 44 år sedan.

S-kvinnor menar att det är hög tid att förändra heltidsnormen och driver därför arbetet med att införa 30 timmars arbetsvecka som norm. Det är en viktig reform för bättre hälsa, minskade sjukskrivningstal, lägre arbetslöshet och mer fritid. Det är dessutom en viktig jämställdhetsreform.

En helt individualiserad föräldraförsäkring stärker kvinnors roll på arbetsmarknaden, mäns roll som pappor och barnens rätt till sina föräldrar. Det är en förutsättning för ett jämställt familjeliv och arbetsliv.

Kvinnors arbetsvillkor
Många problem på dagens arbetsmarknad är tydligt kopplade till kvinnors arbetssituation. Kvinnor har mer osäkra anställningar, oregelbundna arbetstider, delade turer, deltidsanställningar och ohälsa kopplat till jobbet.

Heltid som norm måste gälla på hela arbetsmarknaden. Allmän visstidsanställning som anställningsform och delade turer ska avskaffas.

Arbetsmiljöfrågor måste uppvärderas av arbetsgivarna. Kvinnors sjukskrivningstal stiger alarmerande och det är framför allt den psykiska ohälsan på grund av stress och dålig arbetsmiljö som växer. Inom kvinnodominerade yrken är det viktigt att utveckla medarbetarnas egenmakt, rätt till kompetensutveckling och rehabilitering vid behov.

Tillsammans med arbetsmarknadens parter vill S-kvinnor utveckla ett arbetsmiljöarbete och motverka diskriminering. Riktade insatser behövs för att hjälpa kvinnor som har det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Alla ska ha tillgång till ett livslångt lärande. Möjligheten att uppdatera, validera och komplettera sin utbildning måste därför förbättras inom alla sektorer.

För att uppnå en jämställd arbetsmarknad måste vi även få jämställd representation på ledande positioner både i offentlig och privat sektor. Hela lönen och halva makten måste bli verklighet på hela arbetsmarknaden.

Resultatet av en ojämställd arbetsmarknad är att kvinnor har betydligt lägre livsinkomster än män. Det påverkar också kvinnors pensioner, många kvinnor får idag endast garantipension. Idag lever många kvinnor under EUs fattigdomsdefinition. Pensionssystemet behöver ses över i sin helhet för att nå jämställda pensioner.

Välfärden som arbetsplats
En växande och åldrande befolkning leder till att välfärdens åtagande blir större samtidigt som konkurrensen om personer i arbetsför ålder ökar. För att klara den stora rekryteringsutmaningen behöver välfärdens yrken och arbetsplatser vara attraktiva.

När kommuner och landsting måste förlita sig på bemanningsföretag för att klara verksamheten får det konsekvenser för patientsäkerhet, kvalitet och ekonomi samtidigt som stor personalomsättning påverkar arbetsmiljön negativt.

Offentlig sektor, som styrs demokratiskt, måste vara ett föredöme när det gäller jämställda löner, arbetsvillkor, arbetsmiljö, kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Då skapas goda förutsättningar för både kvinnor och män att välja välfärden som arbetsplats.

Kvinnor på ledande positioner
Förutsättningarna att vara chef skiljer sig åt i olika sektorer inom offentlig sektor. Exempelvis har kvinnor i chefsposition generellt sett ansvar för fler anställda. Villkoren måste bli jämställda och de organisatoriska förutsättningarna för ett gott chefskap måste utvecklas.

Både inom offentlig och privat sektor måste fler kvinnor nå ledande positioner. Inte minst i bolagsstyrelser behöver kvinnors representation öka.

S-kvinnors krav:

 • Avskaffa osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.
 • Heltid som norm ska vara en lagstadgad rättighet.
 • Avskaffa allmän visstidsanställning som anställningsform och avskaffa delade turer.
 • Föräldraförsäkringen ska vara individualiserad senast år 2020.
 • Att aktivt utreda och driva frågan om förkortad heltidsnorm, i sin helhet.
 • Hårdare krav på en god arbetsmiljö ställs på arbetsgivaren.
 • Genuskunskap ska ingå i arbetsmiljöföreskrifterna.
 • Lagstifta om kvotering av börsbolagens styrelser.
 • Uppmuntra elever att välja utbildningar som bryter den könsuppdelade arbetsmarknaden.
 • En nationell handlingsplan tas fram för kvinnor som länge stått utanför arbetsmarknaden.
 • Goda arbetsvillkor, arbetsmiljö, jämställda löner samt kompetensutveckling och rehabilitering ska erbjudas inom alla sektorer. Offentlig sektor ska gå före som ett gott exempel.
 • Ge kvinnor i chefsposition rätt förutsättningar för att utveckla ett gott chefskap.
 • Pensionssystemet måste ses över i sin helhet.
facebook Twitter Email