Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

6. Exploatering av kvinnokroppen

Exploatering av kvinnokroppen kan vara både fysisk som våldtäkt, trafficking, prostitution och kvinnoförnedrande pornografi eller psykisk som objektifiering och ouppnåeliga hälsofarliga ideal.

Objektifiering och exploatering
I ett globaliserat kommunikationssamhälle som utvecklas snabbt möter vi ständigt nya utmaningar. Det digitala landskapet gör att informationen når fler snabbare och även fler yngre än tidigare. Internet och sociala medier har skapat nya mönster och vägar för exploatering av kvinnors kroppar som normaliserar objektifiering, hat, hot och våld. Lagstiftningen måste hänga med i den utvecklingen.

Svenska marknadsföringslagen omfattar inte manipulering av bilder på människokroppen och måste därför ses över. Retuscherade och manipulerade bilder skapar ouppnåeliga och skadliga ideal. Det påverkar kvinnors självbild och hur de värderar sin kropp. Det kan leda till ökad utseendefixering, ätstörningar, osunda kost- och träningsvanor. Ett exempel på lagar som införts i några länder för att motverka osunda kroppsideal är förbud att använda modeller med för lågt BMI.

När de yttersta konsekvenserna av ett ojämställt samhälle inte bara gör sig påminda, utan bereds plats i samhället, måste vi reagera. Det behövs lagstiftning mot sexistisk reklam, marknadsföring och objektifiering av kvinnor i TV och film.

Pornografi och människohandel
Den globala handeln med kvinnors och barns kroppar är idag en mångmiljardindustri som inte bara tar sig uttryck genom prostitution utan också genom pornografin. Flera decenniers forskning visar en mängd skadeverkningar på grund av den kommersiella pornografin. Både porrindustrin och sexhandeln handlar om maktförhållanden och ekonomiska intressen och är ofta kopplat till organiserad brottslighet.

Att kvinnokroppen går att köpa befästs ständigt inom pornografin. Porrindustrin är starkt präglad av den maktordning som överordnar män och underordnar och nedvärderar kvinnor. Den i dag så kallade “mainstream-pornografin” innehåller nästan alltid våld och inte sällan tortyrliknande inslag där kvinnor utsätts för plågsamma, förnedrande och våldsamma sexuella handlingar. Den här typen av pornografiska filmer ska inte förekomma.

På grund av den digitala utvecklingen når pornografin allt yngre grupper. Medelåldern när barn ser våldsporr första gången är idag 11 år. Det behövs en utredning om porrens skadliga verkningar.

Nej till sexköp
S-kvinnor var drivande i införandet av den svenska sexköpslagen som kriminaliserar den som köper, men inte den som säljer, sex. Lagen är viktig för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel. Vi vet att handeln hade varit betydligt mer omfattande utan en sexköpslag. Det blir tydligt i jämförelse med länder som legaliserat sexköp, där stora bordellverksamheter växer fram utan att de fått bukt med den svarta sexhandeln. Sexköpslagen har också en normerande effekt – den visar att Sverige inte accepterar handel med människokroppen.

Kunskaper om prostitution ökar i samhället men samverkan mellan olika instanser, till exempel polisen, socialtjänsten och hälso- och sjukvården behöver blir bättre. Alla personer som vill lämna

prostitution ska få det stöd och den hjälp som de behöver. Idag är straffet för sexköp böter eller max ett års fängelse, men sexköp borde alltid leda till ett frihetsberövande straff. Väldigt få lagförs för sexköp, det är en brottslighet som måste prioriteras högre och kräver mer resurser.

När svenska medborgare köper sexuella tjänster utomlands gäller inte sexköpslagen. För att det ska bli möjligt krävs att brottet undantas från dubbel straffbarhet, dvs. att handlingen blir lika olaglig utomlands som i Sverige. Undantag för dubbel straffbarhet gäller för en rad andra allvarliga sexualbrott och borde även gälla för sexköp.

Sexualbrott
Nolltolerans ska gälla alla former av sexuella trakasserier. Vi får aldrig acceptera eller normalisera att flickors och kvinnors livsutrymmen begränsas för att andra tar sig rätten att ta för sig av deras kroppar, varken i de privata eller offentliga rummen.

För att en sexuell handling ska definieras som våldtäkt krävs idag att förövaren använder hot, våld eller utnyttjar en person i hjälplöst tillstånd, men en stor översyn av sexualbrottslagen har genomförts. Den visar att det ofta handlar om att många offer inte kämpade emot. Det har klarlagts att sådant är ett vanligt skyddsbeteende för att inte dra på sig värre skador och har felaktigt tolkats som samtycke. S-kvinnor stöder förslaget att sex alltid ska utgå från samtycke och att det ska införas ett oaktsamhetsrekvisit i lagen.

S-kvinnor ser också att det är viktigt att offret prioriteras och respekteras genom hela vårdkedjan och rättsprocessen och får rätt stöd. Att alla som anmäler en våldtäkt får ett målsägandebiträde är ett första steg. Kunskapen om sexualbrott behöver stärkas inom hela rättsväsendet.

Mäns våld mot kvinnor
Enligt nationellt centrum för kvinnofrid har mer än var tionde kvinna i Sverige utsatts för våld i en nära relation. Varje år mördas cirka 15 kvinnor av en man i en nära relation. Mord som nästan alltid föregåtts av hot och våld som inte stoppats. Ojämställda löner och pensioner, tillsammans med dagens bostadssituation, bidrar till att kvinnor får svårt att lämna osunda relationer om de står i beroendeställning till sina män.

Mäns våld mot kvinnor är inte bara ett kvinnoproblem, det är ett samhällsproblem. Våldet måste förebyggas och offren skyddas. Att arbeta med värderingar och manlighetsnormer är oerhört viktigt och måste genomsyra hela samhället, speciellt skolan och idrottsrörelsen.

Landets kvinnojourer uppger att de tvingas neka kvinnor hjälp på grund av platsbrist. Skillnaderna är stora mellan hur landets kommuner prioriterar kvinnofridsfrågorna. Kommunerna måste ta sitt ansvar och ha en tydlig handlingsplan för att motverka mäns våld mot kvinnor. En långsiktig finansiering av tjej- och kvinnojourerna måste säkras. Vilket ligger i enlighet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Men då landets kommuner i dagsläget inte tar sitt fulla ansvar bör regeringen under en övergångsperiod vara delaktig i finansieringen av landets kvinnojourer. Detta för att landets kvinnojourer ska kunna bygga sin verksamhet långsiktigt och inte gå under på grund av kommunernas okunskap. Samtidigt bör lagstiftningen för kommunernas ansvar, gällande mäns våld mot kvinnor och dess finansiering, skärpas ytterligare.

Äldre kvinnor är en grupp som ofta glöms bort när man talar om mäns våld mot kvinnor, men våldet tar inte pension. Däremot riskerar det sociala livet att inskränkas, vilket kan öka utsattheten. Det är därför viktigt att ha ett äldreperspektiv på dessa frågor.

Hedersbrott är en utmaning för hela samhället. Parallella samhällen byggda på patriarkala strukturer måste alltid motverkas. Kunskapen om hedersförtrycket och hedersvåldets speciella karaktär måste spridas. Det är hot och våld som utövas och/eller sanktioneras av flera personer som står i nära relation till den utsatta. Alla instanser, skolan, socialtjänsten, vården och rättsväsendet måste ha rätt redskap för att identifiera, bemöta och bekämpa hedersbrott. Hedersbrott ska införas som egen straffskärpning för att förtydliga brottets allvar.

Barn- och tvångsäktenskap är förbjudet i Sverige. Det stärkta skyddet som 2014 infördes mot barn- och tvångsäktenskap har inte fått önskade effekter, så tillämpningen av lagen måste ses över.

Surrogatmödraskap
Utifrån principen om alla människors lika värde ska ingen människa betraktas som ett medel för en annan människas behov och handel med kvinnors kroppar är aldrig acceptabelt. Därför ska varken kommersiellt eller altruistiskt surrogatmödraskap legaliseras.

S-kvinnors krav:

 • Motverka alla former av exploatering och objektifiering av kvinnokroppen.
 • Lagstifta mot sexistisk reklam, marknadsföring och objektifiering av kvinnor i TV och film.
 • Införa en nollvision mot mäns våld mot kvinnor.
 • Verka för att en utredning tillsätts om pornografins skadliga verkningar och hur pornografiska filmer med tortyrliknande och plågsamma inslag kan motverkas och förbjudas.
 • Motverka sexköp och prostitution genom förstärkt samverkan mellan olika samhällsinstanser.
 • Skärp sexköpslagen så att sexköp alltid leder till ett frihetsberövande straff.
 • Svenska sexköpslagen ska gälla för svenska medborgare som köper sexuella tjänster utomlands.
 • Skärp straffen för sexualbrott. Våldtäktslagstiftningen måste innefatta samtycke och oaktsamhet.
 • Säkerställ en långsiktig finansiering av landets tjej- och kvinnojourer.
 • Inför hedersbrott som straffskärpning samt kunskapshöjande insatser som ett redskap för att identifiera, bemöta, förebygga och bekämpa hedersbrott.
 • Tillämpningen av lagen om stärkt skydd mot barn- och tvångsäktenskap ska ses över och skärpas.
 • Motverka surrogatmödraskap både nationellt och internationellt.
facebook Twitter Email