Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

7. Internationell solidaritet

S-kvinnor har en lång tradition av internationellt freds- och solidaritetsarbete. Vi är övertygade om att det är grunden för att hantera även dagens oroväckande utveckling i världen. Vi ser hur kvinnors rättigheter urholkas, hur krig och klimatförändringar i världen drabbar kvinnor och driver dem på flykt.

Kvinnors ekonomiska och politiska egenmakt är långt ifrån en självklarhet, fastän samhällena och världssamfundet skulle tjäna på ökad jämställdhet, minskad fattigdom och ökad ekonomisk tillväxt.

Internationellt samarbete
Kvinnokampen kan bara vinnas genom internationellt samarbete med andra organisationer och civilsamhällen. Ett viktigt verktyg i kampen för kvinnors rättigheter är FN:s kvinnokonvention, som måste inkorporeras i svensk lagstiftning. I FNs utvecklingsmål ”Agenda 2030” finns också jämställdhetsmål, som att avskaffa våld mot kvinnor, stärka kvinnors ekonomiska självständighet, ge kvinnor rätt till sexuell och reproduktiv hälsa samt avskaffa könsstympning, barn- och tvångsäktenskap. S-kvinnor kämpar för att alla världens länder ska nå målen senast 2030.

Sverige ska själv sätta ramarna för internationella samarbeten och inte söka medlemskap i militäralliansen NATO. Våra internationella insatser ska i första hand vara fredsfrämjande och fredsbevarande, under FN-flagg.

S-kvinnor arbetar för en aktiv freds- och nedrustningspolitik. Vi vill se en kärnvapenfri värld. Svensk vapenexport får inte ske till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter.

Kvinnors deltagande för fred och säkerhet
De främsta hoten mot människors grundläggande rättigheter och säkerhet är globala: fattigdom, sjukdomar och epidemier, klimatförändringar, krig, sexuellt våld och terror.

Kvinnors deltagande i fredsprocesser och konflikthantering leder till ökad strävan mot fred och säkerhet, och främjar återuppbyggnadsprocesser efter krig. Forskning visar på samband mellan samhällens jämställdhet och minskad våldsbenägenhet och korruption.

S-kvinnor fortsätter att driva frågan om ett svenskt erkännande av ett fritt Västsahara. FNs agenda för kvinnor, fred och säkerhet – resolutionen 1325 – måste implementeras i det globala förebyggande arbetet. Nationella handlingsplaner ska synliggöra och stärka kvinnors deltagande, makt, inflytande och säkerhet, både före, under och efter konflikter. Genusrådgivare ska finnas med vid utlandsmissioner, i flyktingläger och i processer för att återuppbygga samhällen.

FN och andra internationella organ som beslutar om fred och säkerhet skall ha en jämn representation av kvinnor och män. Fler kvinnor behöver synas som ledare och förebilder på höga positioner. Fredsavtal som inte tar hänsyn till kvinnors perspektiv eller deltagande ska inte vinna gehör.

Sexuellt våld
Det sexuella våldet i krig och konflikter rör sig inte om enskilda övergrepp, utan om en systematiserad krigföring som slår sönder kvinnors liv och hela samhällen. Syftet varierar med konflikterna. Det kan vara för att utrota en etnicitet eller folkgrupp eller för att förnedra och smutskasta offren och deras familjer.

En feministisk utrikespolitik kännetecknas av ett helhetsgrepp. Den arbetar för att stoppa den patriarkala krigskulturen, återuppbygga säkra fungerande rättsstater, minska fattigdomen och uppfylla grundläggande krav som skola och utbildning. Kvinnor och kvinnoorganisationer måste delta aktivt i arbetet med att formulera behov och åtgärder.

Jämställt bistånd
Jämställdhet är avgörande för att minska fattigdom och biståndet ska därför riktas till insatser som främjar jämställdhet. I detta sammanhang är det extra viktigt att frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) prioriteras. Biståndssatsningar riktade till kvinnor har visats ge gott resultat för hela samhällen. När biståndet fördelas jämställt ges kvinnor möjlighet att förändra sina liv samtidigt som fattigdomen minskar för alla. Biståndspengar ska inte gå till flyktingmottagande i Sverige, utan komma personer i utsatta länder till del.

Internationellt fackligt samarbete
Allas rätt till arbete och ekonomisk självständighet är grunden för jämställdhet. Socialdemokratin och fackföreningsrörelsen måste fortsätta verka tillsammans med föreningar och arbetsplatser, för ett arbetsliv byggt på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter i alla länder. S-kvinnor står bakom Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta grundläggande konventioner om fri förenings- och förhandlingsrätt, mot barnarbete, mot slav- och tvångsarbete, mot diskriminering och för jämställda löner och sociala minimirättigheter för löntagare i hela världen.

I en global världsekonomi blir ILOs kompetens för att stärka internationell arbetsrätt allt viktigare. ILOs status måste höjas, dess arbete bör respekteras och främjas internationellt, av regeringar och andra internationella organ.

ILOs och även Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) uppförandekoder för multinationella företag är idag bara frivilliga. Genom att stärka uppförandekoderna kan vi påverka och förbättra villkoren för arbetare världen över.

S-kvinnors krav:

 • Sverige förblir militärt alliansfritt.
 • Sverige ska inte söka medlemskap i militäralliansen NATO.
 • Sverige ska arbeta aktivt för nedrustning, fred och en kärnvapenfri värld.
 • Svensk vapenexport får inte ske till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter.
 • Kvinnokonventionen ska inkorporeras i svensk lag.
 • Motverka barnäktenskap, hedersbrott och månggifte både i Sverige och utomlands.
 • FNs agenda för kvinnor, fred och säkerhet, resolutionen 1325, ska implementeras i det globala förebyggande arbetet.
 • Fördöm alla former av sexuellt våld i krig och konflikt enligt FN-resolutionerna 1820 och 1960.
 • SRHR-frågor ska prioriteras i biståndsarbetet.
 • FN och andra internationella organ som beslutar om fred och säkerhet skall ha en jämn representation av kvinnor och män.
 • Genusrådgivare ska finnas med på utlandsmissioner, i flyktingläger och i processer för att återuppbygga samhällen.
 • Biståndspengar ska inte gå till flyktingmottagande i Sverige utan komma personer i utsatta länder till del.
facebook Twitter Email