Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Budgetpropositionen 2015 – En feministisk grundsyn

Idag, torsdagen 23 oktober, presenterar den nya regeringen sin budget. Sveriges ekonomi och arbetsmarknad ska stärkas med reformer för jobb, skola och omsorg.

S-kvinnor har tittat på budgeten utifrån våra prioriterade valfrågor – jämställt arbetsliv, kunskap genom hela livet, jämställd och jämlik vård och omsorg. Våld mot kvinnor är också ett prioriterat område för S-kvinnor, det är den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle. Vi välkomnar regeringens satsningar på detta område, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Utgångspunkten för regeringens höstbudget är ökad sammanhållning och jämställdhet. Den ekonomiska politiken präglas av en feministisk grundsyn och bidrar till ökad jämställdhet. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter inom skolan och utbildningssystemet liksom en trygg förankring och möjligheter till karriär på arbetsmarknaden.

Jämställt arbetsliv
Både män och kvinnor måste få stärkt tillgång till arbetsmarknaden. Antalet arbetade timmar och personer i arbetet ska ökas. Särskilda satsningar riktas mot unga arbetslösa och långtidsarbetslösa.

Ytterligare en månad reserveras i föräldraförsäkringen för att snabbare få till stånd en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten. Detta är en stor framgång för S-kvinnor och resultatet av ett långt och ihärdigt arbete inom partiet. Föräldraförsäkringen är en komplex fråga med stora utmaningar men för S-kvinnor är detta en mycket viktig reform för att öka takten mot ett samhälle där män och kvinnor ges samma villkor att delta både i familjelivet och arbetslivet.

Pensionärernas situation har varit en viktig fråga för S-kvinnor under en lång tid. Kvinnor är idag särskilt utsatta och man räknar med att hälften av de kvinnor som går i pension idag kommer att få endast garantipension. Därför är regeringens satsning på att sänka skatten för de mest utsatta pensionärerna välkommet och nödvändigt. Budgeten innehåller också ett höjt bostadstillägg för pensionärer.

Kunskap genom hela livet
Den svenska skolan står inför stora utmaningar, det är idag alla överens om. Höstbudgeten presenterar omfattande satsningar på minskade förskolegrupper och mindre klasser i lågstadiet.  Varje elev ska få den tid de behöver med sin lärare och elever med särskilda behov får ökat stöd.

Skolans resurser ska mer effektivt omfördelas utifrån elevernas behov – målet är att alla skolor ska bli bra skolor. Läx-rut avskaffas och alla barn med behov ska få tillgång till läxhjälp, inte bara de som har föräldrar som har råd att köpa det privat.

För S-kvinnor är det viktigt att skolan och lärandet i alla delar och stadier följer en tydlig plan för jämställdhet och jämlikhet. Det handlar inte om att alla barn är lika – tvärtom om att alla barn måste få vara olika. Vi kommer följa upp den utvärdering av jämställdheten i skolan som presenterar i mars 2015.

Det är viktig att alla barn ges chansen att utvecklas till sin fulla potential som fria individer.  Satsningar görs också på utbildningar mitt i livet, vilket varit en viktig valfråga för S-kvinnor.

Jämställd och jämlik vård och omsorg
Ett övergripande mål är att skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. En jämställd och jämlik vård är högt prioriterat för S-kvinnor och är en fråga vi kommer fortsätta följa. En glädjande nyhet i budgeten är att receptbelagda läkemedel blir gratis för barn vilket kommer att gynna barnfamiljer med barn i behov av vård. Vinnarna i budgeten är bland annat ensamstående föräldrar, genom att underhållsstödet höjs. Äntligen säger vi, det här är en grupp som man missat väldigt länge.

Särskilda satsningar på kvinnors hälsa presenteras, bland annat på mödravård och förlossningsvård och fler barnmorskor. Att förlossningsvården är så tydligt eftersatt har få missat. Rätten till en säker förlossningsvård måste vara självklar. Sverige har en förlossningsvård i världsklass, ändå utsätts födande kvinnor och barnen för helt oacceptabla risker på grund av resursbrister. Därför är dessa satsningar så otroligt viktiga.

Utmaningarna med psykisk ohälsa, som ofta drabbar kvinnor, ska mötas med förstärkt stöd och bättre insatser. En kommission för jämlik hälsa ska också tillsättas, vilket vi länge efterfrågat.

Behovet av satsningar på äldrevården är också akut. Äldrevården är underbemannad. Personalen måste räcka till och inte slitas sönder. De äldre måste ha tillgång till den vård och omsorg de behöver och känna sig trygga med den. Höstbudgeten föreslår en utbyggd äldreomsorg och ökad bemanning. Reformen är viktig för kvinnor som både arbetar inom vården och tar ett stort ansvar för anhörigvård.

Kvinnofrid och barnfrid
Dessutom föreslås en rad insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor, vilket S-kvinnor alltid prioriterat och vi välkomnar regeringens satsningar på kvinnojourerna. Den verksamhet som kvinnojourerna idag utför är avgörande och livsviktig och deras finansiering måste säkras.

Vi ser utöver det något vi länge efterfrågat – ett helhetsgrepp. Våldsutsatta kvinnor är en mycket utsatt grupp. Satsningar på bostäder är en avgörande faktor som länge missats. Kvinnojourerna har hindrats att utföra sitt arbete på grund av bristen på bostäder för att omplacera och skydda våldsutsatta.

Förändringar i A-kassa och även sjukförsäkringen är också reformer som har stor inverkan på just den här gruppen som är tydlig ekonomiskt utsatta.  Moderatregeringen lovade för 8 år sedan att särskilt skydda denna grupp ekonomiskt, men detta har man inte levt upp till. S-kvinnor ser det som ett stort svek från den tidigare regeringen.

Människor i ekonomiskt och socialt utsatta situationer ska få stärkta möjligheter till social delaktighet, skyddet för utsatta barn ska stärkas. För att öka respekten för barn och unga, ge dem möjlighet till utveckling och trygghet och skydda deras rättigheter, ska FNs barnkonvention bli svensk lag, vilket S-kvinnor drivit i många år!

facebook Twitter Email