Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Internationellt

S-kvinnor har en lång tradition av internationellt freds- och solidaritetsarbete. Det är grunden för att hantera även dagens oroväckande utveckling i världen.

Vi arbetar aktivt för fred och nedrustning och för att stärka kvinnors ekonomiska och politiska egenmakt. Vi bedriver opinionsbildning kring frågor som till exempel våld och sexuellt utnyttjande av kvinnor, kvinnor rätt till sexuell och reproduktiv hälsa, jämställt bistånd, vapenexport, kvinnors villkor på flykt och kvinnors deltagande i fredsprocesser.

Internationellt samarbete

Kvinnokampen kan bara vinnas genom internationellt samarbete med andra organisationer och civilsamhällen. Viktiga verktyg i kampen för kvinnors rättigheter är FN:s kvinnokonvention och FNs utvecklingsmål ”Agenda 2030”.

S-kvinnor samarbetar och nätverkar med systerorganisationer i andra länder för att tillsammans verka för jämställdhet och jämlikhet.

Internationella projekt

Våra internationella projekt har som målsättning att stärka kvinnors självständighet och oberoende genom ökade kunskaper, organisations- och demokratistöd eller stöd till verksamhet som kan ge kvinnor arbete och inkomster. Vi arbetar också för att öka kvinnors deltagande och representation i politiska sammanhang.

Utgångspunkten för alla våra projekt är att det är kvinnorna själva som ska utforma projekten. De vet bäst vilka behoven är. Långsiktighet och hållbarhet är nyckelord i vårt utvecklingssamarbete.

Att ge kvinnor makt över sina liv och att investera i kvinnors kunskap och kapacitet är, enligt UNDP (FN:s utvecklingsprogram), det bästa sättet att nå ekonomisk tillväxt och mänsklig utveckling. När man satsar på kvinnor i biståndet, kommer kvinnornas förbättrade livssituation hela familjen till del. Barnen får utbildning, familjens kostvanor förbättras liksom hälsotillståndet.

Projektformer

S-kvinnor driver internationella kvinnoprojekt på klubb-, distrikts- och förbundsnivå. Det kan handla om allt från insamlingsverksamhet, informationsinsatser och namninsamlingar till större projekt som löper på flera år.

Våra projekt genomförs med stöd av Olof Palmes Internationella Center och är av tre slag – 90/10-projekt, partistödsprojekt eller faddringsprojekt.

I ett 90/10-projekt finansieras 90 procent av kostnaderna av Palmecenter och de resterande 10 procenten är en egeninsats som S-kvinnor själva står för.

Partistödsprojekten syftar till att stödja framväxten av demokratiska politiska system. Stödet är 100-procentigt, vilket innebär att ingen egenfinansiering krävs. Här behövs framför allt personella insatser. Det ger unika möjligheter att engagera sig internationellt utan att det innebär en ekonomisk kostnad.

I ett faddringsprojekt står S-kvinnor för egeninsatsen på 10 procent, men ansvaret för projektledning och administration ligger hos Palmecenter.

Projekt i Sydafrika

Från och med 2013 har S-kvinnors förbund stöttat kvinnoorganisationer i Östra Kapprovinsen i Sydafrika, en region där sexuellt våld och våld inom familjen är vanligt förekommande.

Sedan 2015 samarbetar vi med Ikhwezi Women’s Support Centre, som bedriver rådgivning till kvinnor som utsatts för våld i hemmet och informationsspridning om HIV och AIDS. Ikhwezi anordnar även utbildningar och kurser för bland andra offentliganställda, poliser, religiösa ledare och volontärer. Kampanjer och lobbyingarbete för att medvetande­göra både kvinnor och män om jämställdhet, våld i hemmet, sexuellt våld och HIV och AIDS är viktiga delar av verksamheten.

facebook Twitter Email