Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Internationell solidaritet

De främsta hoten mot människors grundläggande rättigheter och säkerhet är globala: fattigdom, sjukdomar och epidemier, klimatförändringar, krig, sexualiserat våld och terror.

Skvinnor har en lång tradition av internationellt freds och solidaritetsarbete som är grunden för att hantera dagens oroväckande utveckling i världen. Kvinnors rättigheter får ständigt stryka på foten för den globala politiken, vilket vi inte kan acceptera. Globalt är kvinnors ekonomiska och politiska egenmakt långt ifrån en självklarhet.

En feministisk utrikespolitik kräver ett helhetsgrepp. Vi arbetar för att stoppa den patriarkala krigskulturen, återuppbygga säkra fungerande rättsstater, minska fattigdomen och uppfylla grundläggande krav som hälsa, sjukvård, skola och utbildning. Särskilt bör flickors behov av utbildning beaktas. För att uppnå detta måste kvinnor och kvinnoorganisationer ges reella möjligheter att delta aktivt i arbetet med att formulera behov och åtgärder.

Vi arbetar även aktivt för fred och nedrustning och för att stärka kvinnors ekonomiska och politiska egenmakt. Vi bedriver opinionsbildning kring frågor om till exempel våld och sexuellt utnyttjande av kvinnor, kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa, jämställt bistånd, vapenexport, kvinnors villkor på flykt och kvinnors deltagande i fredsprocesser.

Internationellt samarbete

Kvinnokampen kan bara vinnas genom internationellt samarbete med andra organisationer och idéburen sektor. Vi samverkar och nätverkar därför med systerorganisationer i andra länder för att tillsammans uppnå jämställdhet och jämlikhet. Våra internationella projekt har som målsättning att stärka kvinnors självständighet och oberoende genom ökade kunskaper, organisations och demokratistöd eller stöd till verksamheter som kan ge kvinnor arbete och inkomst. Vi ska stötta kvinnors deltagande och representation.

Skvinnor anser att Sveriges internationella insatser i första hand ska vara fredsfrämjande och fredsbevarande under FN-flagg. Sverige ska själv sätta ramarna för internationella samarbeten och förbli militärt alliansfritt. Det har tjänat Sverige väl att vara alliansfritt eftersom det har bidragit till stabilitet i vår del av världen. I de allianssamarbeten där vi ingår ska vi verka för fred och nedrustning.

Internationellt fackligt samarbete

Allas rätt till arbete och ekonomisk självständighet är grunden för jämställdhet. Idag utestängs kvinnor från både arbetsmarknad och fackliga sammanhang. Så länge de rättigheterna förvägras kvinnor kommer våldet, trakasserierna och utnyttjandet av kvinnor på arbetsplatser att fortsätta. Ett led i kampen för att förbättra kvinnors villkor är också att verka mot slavliknande förhållanden på arbetsplatser, mot barnarbete och för sociala rättigheter för löntagare i hela världen.

Det vanligaste arbetet för kvinnor globalt är fristående arbete som bonde eller producent av varor och tjänster, med stor risk för att deras arrenden eller lokaler sägs upp och de måste ge med sig efter utpressning. Att förbättra möjligheten för kvinnlig organisering även inom dessa områden bör prioriteras i det internationella arbetet.

Kvinnors deltagande för fred och säkerhet

För att bygga hållbara, fredliga samhällen behöver kvinnors perspektiv på konflikt, fred och säkerhet inkluderas.

Nationella handlingsplaner ska synliggöra och stärka kvinnors deltagande, makt, inflytande och säkerhet, både före, under och efter konflikter. Jämställdhetsrådgivare, vars uppgift är att integrera både kvinnors och mäns erfarenheter och behov, ska finnas med vid fredsinsatser och återuppbyggnadsprocesser.

FN och andra internationella organ som beslutar om fred och säkerhet ska ha en jämn representation av kvinnor och män. Fler kvinnor behöver synas som ledare och förebilder på höga positioner. Fredsavtal som tar hänsyn till kvinnors perspektiv och deltagande ska vinna gehör.

Skvinnor ska arbeta för en aktiv freds och nedrustningspolitik. Vi vill se en kärnvapenfri värld och att Sverige ratificerar FN:s konvention om kärnvapenförbud. Eftersom vi vill se en kärnvapenfri värld är det också viktigt att Sverige blir en kärnvapenfri zon.

Svensk vapenexport eller export av krigsmateriel behöver upphöra helt men som ett första steg måste det garanteras att det inte sker till länder som deltar i, eller riskerar att hamna i, väpnad konflikt. Inte heller till länder som kränker de mänskliga rättigheterna.

Sexualiserat våld

Det sexualiserade våldet i krig och konflikter rör sig inte om enskilda övergrepp, utan om en systematiserad krigföring som slår sönder kvinnors och barns liv och hela samhällen. Vi vill skärpa stridande parts ansvar för att förhindra sexualiserat våld. Sanktioner ska kunna införas mot parter som inte erbjuder skydd mot sexualiserat våld. Offer för sexualiserat våld ska ha rätt till juridisk upprättelse och rätt till rehabilitering.

Kvinnlig könsstympning är en form av sexualiserat våld som är starkt kopplat till ojämlikhet mellan könen. FN beräknar att mer än 200 miljoner flickor eller kvinnor som lever idag har blivit utsatta för kvinnlig könsstympning. Könsstympning är ett allvarligt hälsoproblem för flickor och kvinnor som medför långsiktiga fysiska och känslomässiga komplikationer. Med kunskap om farorna och påverkansarbete visar det sig att stödet för könsstympning minskar. Att få ett stopp på kvinnlig könsstympning kräver samarbete mellan stater, religiösa och andra typer av ledare, familjer och samhällen, media och det internationella samfundet.

Barnäktenskap är ytterligare en form av sexualiserat våld och förtryck. Det exakta antalet barnäktenskap i världen är svårt att uppskatta eftersom många inte registreras eller är informella. Men enligt den senaste statistiken har mer än 650 miljoner kvinnor i världen tvingats in i äktenskap som barn. Barnäktenskap medför hälsorisker, tvång och våld och är ett hinder för självständighet. Arbetet måste fortgå för att ingen flicka ska utsättas för könsstympning eller barnäktenskap.

Globalt samhällsbygge

Jämställdhet är avgörande för att minska fattigdom och biståndet ska därför riktas till insatser som främjar jämställdhet. I detta sammanhang är det extra viktigt att frågor gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) prioriteras. Biståndspengar ska alltid användas till internationella insatser med tydlig inriktning för humanitära- och utbildningssatsningar.

Majoriteten av världens analfabeter är kvinnor och bristen på utbildning bland flickor leder till en sämre kunskap om samhället, rättigheter och hälsa. Tillgång till skola och utbildning minskar andelen barnäktenskap, ger bättre hälsa och möjlighet till ekonomisk frigörelse. För att möjliggöra utbildning för alla barn måste skolavgifter och kostnader för skolmaterial slopas. Barntillsyn och infrastruktur, inklusive grundläggande sanitet är en förutsättning för att skolgången ska möjliggöras för flickor som i högre grad annars stängs ute från klassrummen. En viktig jämställdhetsreform är att sexualupplysning och information om sexuell och reproduktiv hälsa ska ingå i läroplanen och finnas tillgänglig för både flickor och pojkar för att ge egenmakt över den egna kroppen och den egna sexualiteten.

I ett globalt perspektiv är det kvinnor i låginkomstländer som drabbas hårdast av klimatkrisen eftersom det patriarkala samhället har gjort dem fattigare än män och därmed mer utsatta. Därför behövs en feministisk klimatrörelse som på riktigt utmanar klimatfrågans maskulina inriktning. Det är inte rätt att de kvinnor som bidrar minst till klimatförändringen ska drabbas värst. För att få till en rättvis omställning måste därför höginkomstländerna som bär ansvaret för de största utsläppen av växthusgaser bidra i omställningen till ett fossilfritt samhälle i låg och medelinkomstländer. Finansiering och tekniköverföring är två viktiga faktorer för att det globala klimatarbetet ska nå framgång.

SKVINNORS KRAV:

 • Sverige förblir militärt alliansfritt och ska inte söka medlemskap i NATO.
 • Sverige ska arbeta aktivt för nedrustning, fred och en kärnvapenfri värld och ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud.
 • Svensk vapenexport och export av krigsmateriel ska upphöra helt och får under tiden inte ske till länder som
  deltar i eller riskerar att hamna i väpnad konflikt.
  kränker de mänskliga rättigheterna.
 • Sverige ska bli en kärnvapenfri zon.
 • Kvinnokonventionen ska inkorporeras i svensk lag.
 • Barnäktenskap ska motverkas både i Sverige och utomlands.
 • FN:s resolution 1325 för kvinnor, fred och säkerhet ska fortsätta implementeras i det globala förebyggande arbetet.
 • FN och andra internationella organ ska ha en jämn representation av kvinnor och män.
 • Jämställdhetsrådgivare ska finnas med vid fredsinsatser och återuppbyggnadsprocesser.
 • Alla former av sexualiserat våld i krig och konflikt ska förhindras och sanktioner ska kunna införas mot parter som inte erbjuder skydd mot sexualiserat våld i enlighet med FN:s resolution 2467.
 • Sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter samt flickors rätt till utbildning ska prioriteras i biståndsarbetet.
 • Biståndspengar ska alltid användas till internationella insatser, med tydlig inriktning för humanitära- och utbildningssatsningar och inte som förstärkning till statsbudgeten.
 • Sverige verkar för en rättvis klimatomställning där höginkomstländerna som bär ansvaret för de största utsläppen av växthusgaser bidrar i omställningen till ett fossilfritt samhälle i låg- och medelinkomstländer.
 • Kvinnors fackliga organisering internationellt lyfts upp och möjliggörs i alla forum vi verkar i.
 • Sverige driver frågan om ett erkännande av ett fritt Västsahara.
facebook Twitter Email