Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter

Skvinnors feminism handlar om att utmana, ifrågasätta och förändra det patriarkala samhälle där män alltjämt utgör norm och ständigt premieras på bekostnad av kvinnor. Vår roll är att i partiet och mot väljarna synliggöra och driva på för politiska reformer som leder oss till det jämlika samhället.

Skvinnors mål är det jämställda och jämlika samhället, där alla människor lever i frihet och har lika stor makt över sina liv och den gemensamma utvecklingen av samhället.
Skvinnor vill att samhället ska vara inkluderande, uthålligt och långsiktigt hållbart.

Jämlikt och jämställt samhälle

Det är i hög grad Skvinnors förtjänst att Socialdemokraterna idag är ett feministiskt parti. Arbetarrörelsens kamp för att utjämna klasskillnader måste inkludera kampen för kvinnors rättigheter och jämlika villkor. Historiskt har dock kvinnors jämlikhetssträvan motarbetats och mötts med skepsis av såväl politiska motståndare som arbetarrörelsens företrädare. Samhällsförhållanden och etablerade strukturer är hinder för människor oavsett om det handlar om klass, kön eller etnicitet. Den som har makten formar också strukturer och värderingar. Den maktlöse blir ofta obekväm i dessa strukturer och har svårt att få gehör. Först när makten fördelas jämlikt kan alla få utrymme och gehör.

Kvinnor har generellt lägre löner, svårare att avancera och saknar tillgångar i större utsträckning än män. Även bland kvinnor finns stora ekonomiska skillnader. Kampen för jämlikhet och jämställdhet går därför hand i hand.

Inkluderande samhälle

Alla människors lika värde är grunden i vår politik. Varje människa är unik. Samhällets grund ska vara att alla människor har samma möjlighet att skapa sitt eget liv och förverkliga sina drömmar. Kön, ursprung och klass begränsar många människor. Vi vill riva de hinder och barriärer som begränsar människors livsval. Det kan bland annat handla om fattigdom, hederskultur, fördomar och begränsande attityder till människor med annan hudfärg, härkomst, sexuell läggning och funktionalitet.

Ett inkluderande samhälle förutsätter att alla accepterar lagar och regler. Alla måste ta ansvar för att vi gemensamt bygger samhället. I ett demokratiskt samhälle isolerar vi oss inte i vår egen grupp utan tar ansvar för det gemensamma.

Mångfald berikar. Det är vår skyldighet att tillsammans bekämpa fördomar och attityder som exkluderar de som avviker från normen.

Ett uthålligt och långsiktigt hållbart samhälle

I dagens samhälle där förändringar ofta sker snabbt behöver vi ta beslut som har det långsiktiga perspektivet. Populism och kortsiktiga perspektiv får inte skymma sikten för visionen om ett feministiskt samhälle. S-kvinnor menar att det demokratiska ledarskapet måste vara långsiktigt och framtidsinriktat för att skapa trygghet och framtidstro. Vi måste vara uthålliga i vår strävan mot det jämställda och jämlika samhället eftersom motståndet till omfördelning kommer att vara starkt från grupper som anser sig förlora på ett solidariskt och demokratiskt samhälle.

Skvinnor ska driva på för att uppfylla Parisavtalet, Agenda 2030 och arbeta för klimatomställning, biologisk mångfald och giftfria närmiljöer.

Analys

Skvinnor ställer klasskamp, kvinnokamp och antirasistisk kamp sida vid sida, men vi ser också andra maktordningar och annan diskriminering. Kvinnor är ingen homogen grupp och påverkas därför olika av den patriarkala ordningen. Det är viktigt att se olika maktordningar och förstå hur de samverkar. Socialdemokratisk feminism bottnar i en socialdemokratisk analys om hur samhället är organiserat och utgår således från ett starkt samband mellan klass och kön. Ju mer jämlikt ett samhälle är desto lättare är det för kvinnor att frigöra sig från förtryck och orättvisa i hem och på arbete. Till skillnad från många andra feministiska rörelser utgår vi från att fördelningspolitik, stor gemensam välfärd och trygga arbetsvillkor är en viktig del i en politik för jämställdhet och jämlikhet.

Hoten mot jämlikhet och jämställdhet

Motståndet mot jämlikhet och jämställdhet ökar i många länder. De högernationalistiska rörelserna får allt större inflytande. Vi ser hoten mot kvinnors frihet på många håll. I Polen har man inskränkt aborträtten, i Ryssland har våld i hemmet avkriminaliserats och i USA stängs abortkliniker. Gemensamt för de högernationalistiska rörelserna är att man vill att kvinnor ska vara underordnade män och att man vill slå vakt om traditionella familjevärden. Inte sällan försvarar man sexuella övergrepp och våld i hemmet.

Skvinnor är en av världens mest framgångsrika kvinnorörelse. Vi har i hög grad bidragit till att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Utbyggd barnomsorg, föräldraförsäkring, lagar motsexuella övergrepp, hälften kvinnor på viktiga poster och förbud mot sexköp är några av de reformer vi drivit igenom. Jämställdhet och jämlikhet byggs steg för steg. I detta program visar vi hur vi med fortsatta reformer vill ta fler steg mot jämställdhet.

Motståndet mot kvinnors rättigheter går hand i hand med nedmonteringen av demokratin, de auktoritära ledarnas återkomst, förtrycket av oliktänkande och klimatförnekelsen.

Idag är kampen mot de högernationalistiska krafterna en av våra största utmaningar. Vi motarbetar dessa krafter med nya reformer för ett mer jämställt samhälle. Framtiden skapar vi gemensamt och vår väg mot framtiden hittar du i det här programmet.

facebook Twitter Email