Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Det feministiska samhällsbygget

Det föränderliga samhället

Alla människor i vårt samhälle ska kunna känna delaktighet, trygghet och framtidstro. Förutsättningar skapas utifrån ett gemensamt ansvar och helhetstänkande. Ett feministiskt samhällsbygge ska baseras på en gemensamt ägd och finansierad välfärd av hög kvalitet. Kvinnors liv och vardag ska fungera i alla sammanhang och värderas lika när vi tar politiska beslut. Idag förändras världen och dess förutsättningar i snabb takt vilket kan innebära att demokratin urholkas och att människor inte ges möjlighet till inflytande. Skvinnor är och kommer att vara en ledande kraft i det föränderliga samhället och det feministiska samhällsbygget.

Demokrati och inflytande

En av 1900talets viktigaste segrar är demokratins införande med bland annat allmän och lika rösträtt, yttrandefrihet, likhet inför lagen och skyddet för minoriteter och oliktänkande. Den allmänna och lika rösträtten gav fattiga och förtryckta en möjlighet att göra sina röster hörda och att hävda sina intressen. Demokratin och demokratiska värderingar är ett löfte om att vi gemensamt bygger samhället och tar ansvar för varandra. Demokratins ideal ska prägla hela samhällslivet.

Demokratin kan inte tas för given. Runt om i världen tar auktoritära ledare makten eller får den i allmänna val. I ett politiskt klimat där demokratiska ledare förlorat sin makt eller överlämnat den till marknaden så skapas tomrum som fylls av auktoritära krafter.

Demokratiska stater bör gemensamt mobilisera mot auktoritära och högernationalistiska länder och rörelser. Det är EU:s tillsammans med klimatfrågan viktigaste fråga just nu. Sverige ska aktivt driva på för att EU fortsätter vara en union för demokratiska stater.

Demokratin byggs underifrån med ett engagemang från alla medborgare. Det är därför viktigt att organisera samhället så att inflytande kan utövas på alla nivåer och i olika sammanhang. Det ska vara tydligt var beslut fattas, vilket underlag beslutsfattarna använt och vilka avvägande de gjort. Alla tendenser till att begränsa medborgarnas insyn och kontroll ska bekämpas.

Demokratin ska utvecklas och medborgarnas inflytande stärkas. Individens möjligheter att överklaga och slå vakt om sina rättigheter är viktiga men framför allt är det möjligheterna att ta ansvar för samhället i sin helhet som ska stärkas.

De politiska partierna är verktyg för utvecklingen av samhället. Det minskande deltagande i politiska partier är ett stort demokratiskt problem. S-kvinnor vill motverka detta genom att peka ut en tydlig inriktning för samhället och alltid vara bäst på att lösa vardagsproblem.

Andelen förtroendevalda kvinnor ska öka. Det måste till aktiva åtgärder för att främja demokratin, annars finns det risk att den hotas.

Samhällets struktur och organisation

Vårt samhälle är uppbyggt på att vi gemensamt betalar skatt som vi via vårt demokratiska och politiska system gör fördelningar och prioriteringar utifrån. Vi behöver staten som har ett övergripande ansvar för vårt land, regioner som har ansvar för länsövergripande verksamhet samt kommuner som har det lokala ansvaret närmast medborgaren. Denna struktur och organisation gör att vi försöker uppnå en helhetssyn för hur vårt samhälle ska fungera samtidigt som den ger förutsättningar för lösningar utifrån lokala behov. Medborgarna i vårt land ska ges jämlika och jämställda förutsättningar men också ta ansvar för att alla ska känna trygghet och solidaritet med varandra. Samhället behöver säkerställa så att information och kommunikation till medborgarna fungerar både i det vardagliga och vid samhällskriser. Vi ska ha en samhällsorganisation som kan omprövas och anpassas till rådande förhållanden.

Jämlika villkor i hela landet

Sverige är ett stort land med olika förutsättningar att arbeta, bo och leva. Människor väljer var de vill bo utifrån egna val och förväntningar, men brist på arbetsmöjligheter och bostäder gör också att människor begränsas i sina möjligheter. Det krävs olika insatser för att skapa fungerande livsmiljöer för såväl stad som land. Stat, regioner och kommuner kan genom utlokalisering av myndigheter, tjänster och service förbättra förutsättningarna för att hela Sverige ska leva. Samhället stat, regioner och kommuner har ett grundläggande ansvar för att människors livsvillkor är jämlika och jämställda. Samhällsservice, som apotek, post, bank, kontanthantering, tele, el och IT, ska garanteras i hela landet. En levande landsbygd och fungerande städer kräver också satsningar på bra infrastruktur och hållbar kollektivtrafik.

Skvinnor ska vara delaktiga och ställa krav i all samhällsplanering utifrån ett jämlikhets och jämställdhetsperspektiv. Vår strävan är att bygga bort de klassklyftor som finns i hela landet. Den ekonomiska utjämningen mellan regioner och individer är en nödvändig förutsättning för att hela Sverige ska leva och för ett jämlikt och jämställt samhälle med sammanhållning.

Mötesplatser och kultur

Mötesplatser är av omfattande betydelse för kultur och folkhälsa. De fysiska mötesplatserna är fortfarande överlägsna de virtuella och viktiga att bevara och utveckla. Ledorden för en mötesplats är tillgänglighet och öppenhet. Mötesplatser ska bidra till socialt samspel och motverka ensamhet. En mötesplats ska upplevas som trygg, vara inkluderande, bidra till gemenskap och bygga tillit och omtanke för varandra.

Kulturen har stor betydelse för människors utveckling och berikar med nya värden och insikter. Den fria kulturen ska ges goda förutsättningar till att verka. Public Service har en särskild viktig roll och ska därför grundlagsskyddas.

Idéburen sektor och kommuner har en viktig funktion att främja kultur och ett särskilt ansvar för att möjliggöra mötesplatser för gemenskap, aktiviteter och organisering.

Bostad en social och mänsklig rättighet

Att ha tillgång till en trygg bostad av god kvalitet och till en rimlig kostnad är en grundläggande rättighet. Det innefattar en bra inre som yttre bostadsmiljö. Gestaltning av såväl byggnader som omgivande miljö har betydelse och behöver vara framträdande och synligt.

Vi står inför ett stort behov av bostadsbyggande med bostäder och områden som är attraktiva, trygga och tillgängliga. Nyproduktion av bostäder ska vara energisnål och klimatsmart med minsta miljöskadliga material. Fastighetsbolag och byggbolag behöver ta ett stort socialt ansvar för att bostadsområden blir välintegrerade med blandad bebyggelse.

Liven som levs och bedrivs mellan husen ska vara hälsofrämjande och ha ett jämställt perspektiv. För att öka tryggheten ska gång och cykelvägar vara upplysta och inte omges av buskage. Lekplatser ska vara tillgängliga för alla och anläggas inom synhåll.

Bostadsbeståndet nationellt är till relativt stora delar i behov av upprustning och renovering, där miljonprogrammen står för en betydande del av behoven. Det behöver skapas förutsättningar att rusta upp dessa utan att det drabbar hyresgästerna med en för stor ökad hyreskostnad. Tillgängligheten i äldre hyreshus ska öka genom att ett statsbidrag införs för att installera hiss i fastigheter där det saknas.

Behovet av hyreslägenheter till rimliga kostnader är stort. Det är angeläget att skapa gynnsamma förutsättningar för byggande av fler hyresrätter, där allmännyttan har en framskjuten och viktig roll. Hyresrätter ska inte missgynnas i förhållande till andra upplåtelseformer. Kvinnor har generellt lägre inkomster och lägre pensioner än män och är i det perspektivet mer beroende av lägenheter med rimlig hyra. Det är viktigt med en tydlig och stark nationell bostadspolitik.

Vård och omsorgsboenden ska finnas tillgängliga för de som önskar. En behaglig och individanpassad inomhustemperatur, oavsett årstid, är viktig för de boendes välmående.

Digitaliseringen utifrån klass och kvinnors perspektiv

När samhället genomgår snabba förändringar med ny teknik måste alla medborgare ges möjlighet och förutsättningar att använda den för att samhället ska bli jämlikt och jämställt. Tillgängligheten i hela landet behöver ses över så att alla kan känna sig delaktiga i den nya tekniken.

Många tjänster i samhället kommer att använda eller använder sig redan idag av artificiell intelligens (AI). I dag konstrueras AI och andra ITlösningar mestadels av män och utvecklingen drivs främst i privat regi och utanför Sveriges gränser. Det öppnar för ett ensidigt vinstintresse och att tekniken förstärker stereotyper mellan kvinnor och män.

Det offentliga har stor makt att påverka både riktning och innehåll för framtida teknik och utveckling. Samhället behöver ta ett större ansvar för att kvinnor inkluderas i utvecklingen så att lösningarna blir mer tillgängliga och jämställda.

Utvecklandet av digitala och tekniska tjänster behöver utökas och satsas på speciellt inom kvinnodominerande yrken. På samma sätt som det har gjort under lång tid inom den mansdominerande industrin. Vi behöver lösningar som ger den enskilde självständighet men också lösningar som minimerar tunga och svåra arbetsmoment inom till exempel välfärdssektorn.

Hat och hot på sociala medier måste stävjas för att skydda enskilda personer, grupper och det demokratiska samhället. Det måste finnas stöd i lagstiftning för att stänga konton utan att det strider mot yttrandefriheten.

SKVINNORS KRAV:

 • Utveckla Sveriges arbete för att EU enbart består av demokratiska stater.
 • Skattepolitiken ska vara solidarisk och användas för att skapa jämlika och jämställda villkor.
 • Jämställdhet och jämlikhet ska vara en faktor i all samhällsplanering.
 • Politiska beslut ska förbättra människors liv och vardag utifrån ett jämställt och jämlikt perspektiv.
 • Grundläggande samhällsservice ska finnas tillgänglig i hela landet.
 • Utveckla kollektivtrafiken så att fler kan nyttja den.
 • Samhället ska använda sina möjligheter att utlokalisera statlig verksamhet. Detsamma gäller kommuner och regioner.
 • För att motverka ensamheten behöver det säkerställas att det finns tillgängliga mötesplatser.
 • Public Service ska grundlagsskyddas.
 • Planera för bostadsområden med blandade upplåtelseformer.
 • Skattemässig neutralitet ska råda mellan olika upplåtelseformer, så att hyresrätt inte missgynnas i förhållande till andra upplåtelseformer.
 • Stopp för utförsäljning av allmännyttan.
 • Verka för att digitala självlärande lösningar stärker alla medborgare och är demokratiska, etiska och jämställda.
 • Utveckla och utöka digitala och tekniska tjänster inom kvinnodominerande yrken.
 • Skärp lagstiftningen mot näthat.
facebook Twitter Email