Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Förskolan är grunden till samhällets välfärd

Vi får aldrig släppa kraven på en jämlik förskola av hög kvalitet. Inte minst i en tid där marknadskrafter och vinstintressen tillåtits ta allt större plats”, skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson, på Förskolans dag.

Publicerad i Fempers Nyheter 20 maj 2021.

Tredje torsdagen i maj varje år firas Förskolans dag på förskolor runt om i landet. Dagen uppmärksammas också för att lyfta krav för att stärka och förbättra den. För oss S-kvinnor har frågan om en bra allmän förskola för alla barn alltid varit en hjärtefråga.

Barn ska ges likvärdiga förutsättningar att växa som starka individer.  För att nå dit måste förskolan genomsyras av en genusmedveten och normkritisk pedagogik. Flickor och pojkar måste få samma möjligheter att nå goda resultat, känna sig trygga och må bra. Och det måste självklart råda nolltolerans mot alla former av kränkningar.

Sverige har på många sätt en fantastisk förskola. Kommunerna har ett ansvar att erbjuda plats för alla barn från ett års ålder. Till det ursprungliga syftet, att underlätta för föräldrarna att arbeta, har verksamheten idag ett till syfte – att alla barn får en lika god start i livet. Sedan 1998 har förskolan en egen läroplan.

Förskolan är på många sätt grunden till det välfärdssamhälle vi har idag och även avgörande för den svenska jämställdheten. För vi vet att i länder där barnomsorgen brister så är det kvinnorna som får offra sina karriärer och stanna hemma med barnen. 

Regeringen har gjort stora investeringar i ökad personaltäthet och mindre barngrupper. Förskollärarutbildningen har byggts ut och det satsas på fortbildning och kompetensutveckling. Samtidigt finns mycket kvar att göra, som att stärka pedagogernas löner och villkor.

Vi får aldrig släppa kraven på en jämlik förskola av hög kvalitet. Inte minst i en tid där marknadskrafter och vinstintressen tillåtits ta allt större plats. Det i kombination segregation och socioekonomiska utmaningar, gör att jämlikheten ständigt utmanas.

Därför fortsätter vi driva flera krav:

• Lagstadgad rätt till barnomsorg på kvällar, nätter och helgdagar. De allra flesta är överens om att detta är både bra och lönsamt på lång sikt, men på kort sikt är det en kostnad som får kommunerna att tveka. En uppmuntrande bonus till de som inför ”nattis” räcker inte. Väldigt få förskoleplatser är idag på obekväma arbetstider, trots att behovet är skriande. Inte minst för ensamstående föräldrar, ofta mammor.

• Allmän förskola ska gälla från två års ålder. Idag gäller det från 4 år, före det avgör föräldrarnas behov och vilja. Men inget barn ska lämnas utanför, det är viktigt för integration och språkinlärning, men också för barn som växer upp i socialt utsatta hemmiljöer. Samhället måste ta ansvar och fånga upp alla barns behov av trygghet och utveckling.

Förbjud religiösa friskolor och förskolor. All pedagogisk verksamhet ska bygga på demokratiska och sekulära värderingar. Det handlar inte om skolorna är tillräckligt bra, så ökad tillsyn räcker inte. Elever ska helt enkelt inte delas upp vare sig utifrån sin egen, eller utifrån sina föräldrars tro. Att möta mångfald i tankar, värderingar och tro får barn att växa som individer och som grupp, lära sig tolerans och respekt.

• Hedersrelaterat våld och förtryck måste motverkas. Det måste finnas konkreta handlingsplaner för att upptäcka detta tidigt, för att förebygga och hjälpa den som blivit utsatt. Vi S-kvinnor har pratat länge om det här, väldigt länge. Det är en komplex utmaning som ingen enskild pedagog kan hantera själv utan det krävs att det finns en plan både nationellt och för varje förskola.

• Giftfria miljöer, ska kunna säkras för alla barn. Det är viktigt att säkra att alla kommuner arbetar mot detta mål. För såväl pedagogernas arbetsmiljö som för barnens välmående och för samhället i stort. Ett miljömedvetet tänk måste genomsyra verksamheten.

• Ge kommunerna vetorätt inför nya etableringar av friskolor. Det fria skolvalet bidrar till segregationen och vi kan inte bara låta marknadskrafter styra fritt när vi ser att det inte leder till en jämlikhet eller jämställdhet, utan snarare ökar segregationen.

• Vinster ska inte vara styrande i välfärden. Offentliga medel ska gå till verksamheten. Vi motsätter oss att se barnen som produkter att tjäna pengar på. Varje skattekrona som betalas ut till skolan ska gå till barnen. 
Barnens bästa är alltid fokus för oss och vi har tagit många viktiga steg. Förra året blev barnkonventionen äntligen svensk lag. Nyligen blev det också klart att Sverige får ett nytt barnfridsbrott.

Vi fortsätter ta kampen för att stärka förskolan, för att det är en viktig mötesplats för barn att växa till trygga starka individer, till en del av ett starkt samhälle. Det är en viktig del av kampen för ett demokratiskt samhälle, grundat på jämlikhet och jämställdhet.

Carina Ohlsson
Förbundsordförande för S-kvinnor

facebook Twitter Email