Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Från ord till handling i Uppsala

För att uppnå jämställdhet mellan könen krävs ett politiskt ledarskap som vilar på en feministisk grund. Jämställdhetspolitiken ska ges en större tyngd och genomsyra all verksamhet på kommunal och statlig nivå. Både nämnder och departement har i budgetförslagen fått tydliga uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet.

Publicerad i UNT 24 september 2015.

I Uppsala ska ett arbete med genusbudgetering påbörjas. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i budgetprocessen för att motverka den orättvisa fördelningen av resurser mellan könen. I alla kommunala beslut ska konsekvenserna beaktas utifrån män och kvinnors skilda förutsättningar.

I regeringens budgetproposition och i den röd-gröna budgeten för Uppsala kommun för 2016-2018 ser vi att många av S-kvinnors viktigaste frågor nu får genomslag. Vi är glada över att den feministiska regeringen och den feministiska kommunledningen i flera jämställdhetsfrågor nu går från ord till handling. Några viktiga förändringar som vi särskilt vill lyfta är:

Jämställt arbetsliv och familjeliv
S-kvinnor har länge krävt att jämställdhetsbonusen ska avskaffas. Nästan en miljard om året har kastats bort i ett bonussystem som inte gett någon effekt. Vi välkomnar regeringens förslag att avskaffa jämställdhetsbonusen så att de pengarna nu kan användas där de gör större nytta.

Barn behöver båda sina föräldrar. Den enda reform som har effekt för ett mer jämställt föräldraskap är att fler dagar i föräldraförsäkringen viks åt vardera föräldern. Regeringen förslår ytterligare en månad, ett viktigt första steg mot ett jämställt uttag. En översyn för att HBTQ-anpassa föräldraförsäkringen är också mycket efterlängtat.

S-kvinnor har krävt att vårdnadsbidraget ska avskaffas. I kommunen är bidraget avskaffat och glädjande är att regeringen har hörsammat vårt krav och avskaffar vårdnadsbidraget. Bidraget har framför allt lett till att utlandsfödda kvinnor fastnat i utanförskap. För ökad jämställdhet och integration är det nödvändigt att det tas bort.

Både i regeringens budget och i kommunens slås fast att heltidstjänstgöring blir norm och deltid en möjlighet för medarbetare. Vi inväntar nu med spänning kommande avtalsförhandlingar mellan SKL och parterna där rätten till heltid ska fastställas i kollektivavtal.

Jämställd utbildning
S-kvinnor välkomnar regeringens satsningar på en jämlik och jämställd skola, för att höja skolresultaten och minska klyftorna. I regeringsförklaringen lyftes också vikten av att bekämpa rasism och sexism i skolan för att elever ska må bra och prestera bra.

Förskolan får mindre barngrupper och mer personal. De eftersatta fritidshemmen får ett efterlängtat tillskott. Regeringen ska även förbättra lärarnas arbetsvillkor, bland annat genom höjda lärarlöner. Även den kommunala budgeten har ett tydligt fokus på skolan och betonar vikten av att förbättra elevernas studieresultat, att tidigt upptäcka och stötta barn i behov av särskilt stöd samt insatser för att öka andelen elever som lämnar gymnasieskolan med godkända studieresultat.

Stora grupper av kvinnor har hamnat utanför arbetsmarknaden och söker utbildning mitt i livet. Därför är den största reformen av vuxenutbildningar på tio år – att alla vuxna får rätt till Komvux på gymnasienivå för att få grundläggande behörighet till högskolestudier – särskilt viktig för kvinnor som tidigare i livet inte haft möjligheter att studera. En reform som avsevärt kommer att stärka och förbättra arbetsmarknaden för kvinnor.

Jämställd vård
Regeringen presenterar en rad satsningar för att stärka kvinnors hälsa och öka jämlikheten och jämställdheten i vården.

En fråga som S-kvinnor länge drivit och som nu blir verklighet är gratis mammografi för kvinnor i hela landet. Det här beskedet kommer att rädda liv och göra att bröstcancer inte tillåts bli en klassfråga.

Andra viktiga förslag är avgiftsfria preventivmedel för kvinnor under 21 år, mer pengar till förlossningsvården och satsningar för att minska den psykiska ohälsan hos unga.

Regeringens satsning på kvinnojourer innebär en ökad möjlighet för jourerna att arbeta och stödja våldsutsatta kvinnor. Uppsala kommun kommer att fortsätta söka statliga utvecklingsmedel för att kunna utveckla arbetet med stöd och insatser till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och hedersrelaterad förtryck och våld.

En fråga som sällan diskuteras i jämställdhetsdebatten – trots att den är angelägen – är samhällsplanering. Därför är det glädjande att kommunen i budgeten lyfter fram att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra stadsplaneringen och säkerställa en likvärdig tillgång till kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. I Uppsala där 3 000 nya bostäder ska byggas varje år och nya stadsdelar växa fram är detta särskilt viktigt.

S-kvinnor vet att samhället går att förändra. Vi kan gå från ord till handling, och göra skillnad i människors vardag. En jämställd värld är möjlig!

Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor

Lena Hartwig, ordförande S-kvinnor i Uppsala län

Helena Olsson, ordförande S-kvinnor i Uppsala kommun

facebook Twitter Email