Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Ge pojkar och flickor samma chans i skolan

Det finns i dag betydande skillnader i hur flickor och pojkar presterar i skolan och hur de upplever sin situation. Pojkar presterar i genomsnitt sämre än flickor, och får därför sämre betyg.

Publicerad i Dagens Arena 7 mars 2014.

Senaste PISA-undersökningen visar också att pojkar halkar efter när det gäller läsförmåga. Flickor har alltså på det stora hela bättre resultat – men flickor är mer stressade i skolan och mår generellt sämre i tonåren. Varje vecka kan vi läsa om unga som far illa, särskilt flickor.

Klyftorna ökar i skolan och föräldrars utbildningsbakgrund får allt större betydelse. Det är mer än sju gånger så hög risk att en elev med en förälder som har grundskoleutbildning inte blir behörig till gymnasiet än en elev med en högutbildad förälder. PISA-undersökningen visar att skolans kompensatoriska roll tycks ha försvunnit när det gäller elevernas läsförmåga.

Sverige är på många sätt fortfarande ett bra land att växa upp i, men vi oroar oss över utvecklingen i skolan med kraftigt försämrade resultat, ökande klyftor och ett hårdnande klimat. Den moderatledda regeringen hade goda ambitioner men under åtta år har vi sett vår kamp mot ett jämställt och jämlikt samhälle stanna av. Den nuvarande regeringen har i snart åtta års tid prioriterat skattesänkningar och privatiseringar framför viktiga investeringar i skolan.

Internationella kvinnodagen 8 mars handlar om att gemensamt uppmärksamma ojämställdhet, att ta ansvar för att förändra situationen och verka för jämställdhet. I ett modernt samhälle är utbildning nyckeln till både individens frigörelse och en förutsättning för utveckling av landet.

Det är en utmaning för skolan att bryta de könsnormer som grundläggs såväl i som utanför skolan. Utmaningen måste bygga på principen om jämställdhetsintegrering. Det räcker inte att jobba i tidsbegränsade projekt, arbetet måste genomsyra hela verksamheten – varje dag.

Skolans och lärarnas viktigaste uppdrag är kunskapsuppdraget. Vi menar att det finns ett behov att förstärka den del av jämställdhetsarbetet som handlar om innehållet i undervisningen. Det eleverna ska lära sig – ämnesstoffet – måste spegla både kvinnors och mäns erfarenheter. Om skolan via läroböckerna och undervisningen i de olika ämnena till största delen speglar männens erfarenheter är detta ett allvarligt jämställdhetsproblem.

Flickors stress och ohälsa måste fångas upp tidigt. Förändringar kräver kunskap och möjlighet att diskutera och synliggöra förlegade uppfattningar. Sexualundervisningen i skolan är ett viktigt tillfälle att få diskutera detta, men kvaliteten på undervisningen ser mycket olika ut. Sexualundervisningen måste utvecklas och jobba mer med normer och värderingar för att förebygga och förhindra trakasserier.

Att förändra arbetet med en genusmedveten pedagogik kräver tid, något som lärarna inte har i dag. Flera lärare ger uttryck för att man inte hinner tänka på jämställdheten i sin undervisning. Man försöker hålla huvudet över vattenytan och hinna med sin undervisning. Vad eleverna gör utanför klassrummet, hinner lärarna knappt alls vara delaktiga i eller påverka.

Skolan ska kunna ge alla elever förutsättningar att nå goda kunskapsresultat. I dag lämnas eleverna i allt för stor utsträckning ensamma med sina läroböcker. Pojkarna riskerar att halka efter och flickorna riskerar att må dåligt. För att skolan ska klara sitt uppdrag måste den stärkas i grunden genom investeringar i mindre klasser, tidiga insatser och i lärarna. Mindre klasser för de yngsta ger läraren mer tid med varje elev och det ger bättre möjlighet att upptäcka och förebygga mobbning och trakasserier. Vi vänder oss mot en utveckling där de som har råd kan köpa läxhjälp till sina barn. Läx-rut ska avskaffas och istället investerar vi i läxhjälp för alla.

Alla barn, oavsett kön, och oavsett föräldrarnas utbildningsbakgrund, ska ges möjligheten att forma sitt liv och sin framtid likvärdigt. Vi accepterar inte regeringens prioritering att i varje givet läge sänka skatterna. Sverige behöver en socialdemokratisk regering som tar jämställdheten och jämlikheten på allvar. Valet i höst blir helt avgörande för att alla barn ska få samma möjligheter att utvecklas till sin fulla potential, oavsett vilken skola de går i.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

Ibrahim Baylan (S)
Utbildningspolitisk talesperson och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

facebook Twitter Email