Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Heltid helt enkelt: Mycket kvar att göra i länets kommuner

Under mars månad inledde S-kvinnor kampanjen "Heltid, helt enkelt" i våra 26 kvinnodistrikt. I samband med Internationella kvinnodagen publicerades en rad lokala debattartiklar om hur situationen ser ut i olika distrikt. En av dem är Örebro län där det fortfarande finns mycket kvar att göra gällande heltidsfrågan. 

Publicerad i Nerikes Allehanda 8 mars 2015.

Internationella kvinnodagen uppmärksammar den historiska kampen för jämställdhet mellan könen, men även de orättvisor mellan män och kvinnor som i dag återstår att bekämpa.

År 2015 har vi fortfarande en starkt könssegregerad arbetsmarknad. De kvinnodominerade yrkena är ofta de mest slitsamma fysiskt, psykiskt och emotionellt. Det ojämlika maktförhållandet mellan män och kvinnor tar sig uttryck i inflytandet över det egna arbetet, skillnader i lön, anställningsvillkor och arbetsmiljö.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är i dag nästan 4 500 kr per månad. Tar vi hänsyn till att kvinnor ofta arbetar deltid är skillnaderna ännu större. Då tjänar en kvinna nästan 8 000 kronor mindre än en man per månad. Var tredje kvinna jobbar i dag deltid, jämfört med var tionde man.

Socialdemokraterna gick till val på att göra heltid till norm i den offentliga sektorn. En halv miljon kvinnor arbetar i dag deltid inom kommunerna. I en undersökning som tidningen Kommunalarbetaren nyligen gjort svarade 44 procent av landets kommuner att de erbjuder rätt till heltid.

I Region Örebro ska alla utannonserade tjänster vara på 100 procent, om det inte finns särskilda skäl för något annat, det prövas i så fall på högsta ledningsnivå.

I länets 12 kommuner, med över 25 000 anställda, har man långt kvar. Den gemensamma Folkhälsoförvaltningen i Karlskoga och Degerfors driver ett treårigt projekt för att erbjuda heltidstjänster till samtlig personal inom förvaltningen. Askersund har infört det delvis, men i övriga kommuner saknas det.

Det finns flera skäl till att kvinnor jobbar deltid. En förklaring är att arbetsgivare inom många kvinnodominerade sektorer inte organiserar arbetet för heltidsarbete. En annan förklaring är att kvinnor generellt tar ett större ansvar för familj och barn, och att barnomsorgen inte är anpassad efter obekväma arbetstider. Inom många yrken uppger också arbetstagare att de inte orkar jobba heltid på grund av för hög arbetsbelastning.

För att få bukt med dessa utmaningar vill vi:

  • Att heltid ska bli norm på arbetsmarknaden. En rödgrön majoritet tar nu över i SKL, Sveriges kommuner och landsting. Det ger oss nya förutsättningar för att driva igenom heltid som norm i de centrala kollektivavtalen, för verksamhet inom kommunerna och landstingen.
  • Att en tredje månad i föräldraförsäkringen reserveras för vardera föräldern, samt att vårdnadsbidraget avskaffas. Detta syftar till att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden, främja kvinnors hälsa och verka för ett mer jämställt ansvar för hem och barn.
  • Att kvinnors arbetsmiljö förbättras. Regeringen har föreslagit satsningar på arbetslivsforskning med fokus på kvinnors arbetsmiljöproblem och arbetsrelaterade ohälsa, och på att vidareutveckla förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö.
  • Att de strukturella löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken minskas. Därför har regeringen gett Medlingsinstitutet i uppdrag att närmare analysera lönefrågan ur ett jämställdhetsperspektiv. Regeringen kommer även att föreslå att den årliga lönekartläggningen återinförs för att belysa och skapa medvetenhet kring löneskillnader mellan kvinnor och män.

Den feministiska kampen för allas lika rättigheter, möjligheter och makt över sitt eget liv och arbetsliv – oavsett kön – fortsätter.

Niina Laitila 
Ordförande S-kvinnor Örebro län

Carina Ohlsson 
Ordförande S-kvinnor

Ylva Johansson 
Arbetsmarknadsminister

Annika Strandhäll 
Socialförsäkringsminister

Åsa Regnér 
Barn- äldre och jämställdhetsminister

facebook Twitter Email