Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Inför ett förbud mot surrogathandeln nu

Regering och riksdag är skyldiga att vidta åtgärder som motverkar att svenska medborgare utnyttjar utsatta kvinnor i fattiga länder. Vi kräver att Sverige omedelbart inför ett förbud mot internationella surrogatarrangemang, skriver 31 kvinnoorganisationer, journalister och feminister i ett gemensamt upprop.

Publicerad i Aftonbladet 20 april 2023

Svenskar fortsätter skaffa barn genom surrogatmoderskap utomlands, trots att det inte är tillåtet i Sverige.

I dag lanserar kvinnoorganisationer, journalister och feminister ett upprop mot den växande reproduktiva handeln. Vi kräver att Sverige omedelbart inför ett förbud mot internationella surrogatarrangemang, vilket det borde finnas en riksdagsmajoritet för.
Den senaste tiden har debatten om surrogatmoderskap blossat upp efter att kvinnoorganisationer, feminister och tv-tittare reagerat på hur svenska medier normaliserar handeln med kvinnor och barn.

En statlig utredning kom 2016 fram till att surrogatmoderskap inte är förenligt med kvinnors och barns rättigheter och inte bör tillåtas i Sverige. Utredningen menade att myndigheter bör motverka att svenskar ingår surrogatarrangemang i andra länder genom att informera om riskerna för utnyttjande.

Men trots utredningens tydliga slutsatser har ingenting gjorts för att stoppa den växande reproduktiva handeln.

Varje år kommer över 200 barn som tillkommit genom surrogatmoderskap till Sverige. Några av de vanligaste destinationerna dit svenskar vänder sig just nu är Ukraina, Georgien, Colombia och USA.

Den reproduktiva industrin söker sig till länder där kvinnors rättigheter har svagt rättsligt skydd och där det finns många utsatta kvinnor som kan förmås bära barn åt välbeställda svenskar och andra västerlänningar.

Ofta är länderna också drabbade av konflikter och kvinnor som flyr löper stor risk att bli utnyttjade. När de skriver på ett surrogatkontrakt säger de upp rätten att bestämma över sin egen kropp och göra abort.

Surrogatmoderskap medför stora hälsorisker kopplade till hormonbehandlingar, graviditet, förlossning samt det trauma det kan innebära att separeras från det barn en burit inom sig.

Forskning visar vilket psykiskt lidande surrogatmödraskap innebär för kvinnorna, men även hur deras egna barn påverkas. Även barnen som föds genom surrogatmoderskap påverkas av att skiljas från den kvinna vars röst och rörelser de känt i nio månader inne i magen.

Föräldrabalken säger att adoptioner bara får godkännas om ersättning inte utlovats och om samtycke inhämtas efter att mamman har återhämtat sig efter förlossningen.

Surrogatmoderskap, som ofta innebär att en av de beställande föräldrarna måste adoptera barnet, strider per definition mot dessa principer, som etablerats för att minska riskerna för barnhandel.

Regering och riksdag är skyldiga att vidta åtgärder som motverkar att svenska medborgare utnyttjar utsatta kvinnor i fattiga länder. Vi kräver att Sverige omedelbart inför ett förbud mot internationella surrogatarrangemang och stoppar handeln med kvinnor och barn, självklart med hänsyn tagen till att barn som redan tillkommit på detta sätt inte ska drabbas.

Företag som förmedlar eller marknadsför surrogatarrangemang bör inte få verka i Sverige då deras verksamhet strider mot kvinnors och barns rättigheter och svensk lagstiftning.

Frihet från surrogatmoderskap bör vara en självklar del av kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter som omfattar varje människas frihet att kunna besluta om barnafödande.

Detta förutsätter att alla kvinnors kroppar är till för dem själva och inte för att tillfredsställa andras behov.

Ida Östensson, folkbildare
Katarina Svensson Flood, barnmorska
Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till kvinna
Emilie Roslund, journalist
Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet
Margot Wallström, f.d. utrikesminister
Luul Jama, ordförande Existera
Camilla Skyttman, ordförande Women’s right watch
Helena Granström, författare
Nina Björk, författare
Quetzala Mikko Blanco, journalist
Olga Persson, ordförande Unizon
Linn Saarinen, ordförande LHB-förbundet
Lisa Bjurwald, journalist, författare och förläggare
Malin Bergman, ordförande Centerkvinnorna
Linnéa Claeson, jurist
Susannah Sjöberg, ordförande Sveriges kvinnoorganisationer
Kajsa Ekis Ekman, författare och föreläsare om surrogatmödraskap
Tobias Hübinette, forskare
Annika Strandhäll, ordförande S-kvinnor
Maja Lundqvist, ordförande unga S-kvinnor Rebella
Ewa Larsson, ordförande Gröna kvinnor
Yvonne Hirdman, professor emerita
Lisa Wool-Rim Sjöblom, Svenska Korea-adopterades nätverk
Mia Fahlén, bröstcancerkirurg
Sarah Kullgren, ordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet
Jenny Westerstrand, Roks
Sofia Kühner, ordförande Kvinnliga läkares förening
Jyothi Svahn, frilandsskribent
Milla Järvelin, ordförande Avantgarde S-kvinnor
Rebecka Forsberg, språkrör Grön ungdom

Publicerad i Aftonbladet 20 april 2023

facebook Twitter Email