Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Information om värdlandsstödsavtalet

S-kvinnor har en lång tradition av arbete för fred och nedrustning. Redan under 50- och 60- talet drev förbundet framgångsrikt kampen mot atomvapen i Sverige. För S-kvinnor är det viktigt att Sverige bevarar sin alliansfrihet och att Sverige fortsätter vara en kärnvapenfri zon. Att det nya värdlandsstödsavtalet väckt reaktioner och frågor är därför naturligt, varför det är viktigt att tydligt utreda vad avtalet innebär.

Socialdemokratin har alltid försvarat demokrati, fred och individuell rättvisa. Försvaret av demokratins värderingar får aldrig avstanna. I oroliga tider är det viktigare än någonsin att samarbeta med likasinnade. Sverige ska därför samarbeta med dem som delar våra värderingar. Det handlar om att skapa stabilitet i vår del av Europa.

I september 2014 skrev Sverige under värdlandsstödsavtalet. Regeringskansliet har därefter arbetat fram en departementspromemoria som blev klar i juli 2015 och den föreslår bl.a. att värdlandsstödsavtalet ska godkännas. Remisstiden gick ut den 30 september 2015 och alla remissvar finns tillgängliga på Försvarsdepartementet och utgör allmänna offentliga handlingar. Den har nu passerat lagrådet utan anmärkningar och ligger nu på riksdagens bord. Lagändringarna kan inte träda i kraft förrän riksdagen har beslutat om dem, tidigast under våren 2016, och regeringen därefter har utfärdat lagarna. När lagarna träder i kraft beror alltså på riksdagens arbete.

Värdlandsstödsavtalet handlar om att tydliggöra Sveriges ansvar som värdland. I samband med övning, kris eller krig, kan Sverige lämna stöd för militär verksamhet på svenskt territorium, men enbart om Sverige själva bjuder in Nato till detta. Det är regeringen som i varje enskilt fall beslutar om att tillåta aktuell verksamhet. Avtalets syfte är att underlätta samarbete med de länder som delar våra demokratiska värderingar, samtidigt som vi behåller och värnar vårt självbestämmande.

Värdlandsstöd förutsätter att det finns ett avtal som reglerar relationen och praktiska frågor, som till exempel tullfrihet och trafikförsäkringsförordningen mellan de aktuella aktörerna. Genom ett värdlandsstödsavtal kan de förberedelserna underlättas och bli mer effektiva. Där fastslås grundläggande principer i förväg i ett ramavtal, istället för att fullständiga avtal behöver göras inför varje enskilt tillfälle.

S-kvinnors förbundsmöte har vidhållit vårt nej till Nato, senast vid förbundsmötet i Söderhamn 2015. Även Socialdemokraterna står upp för svensk alliansfrihet och att Sverige inte ska gå med i Nato. Försvarsminister Peter Hultqvist betonar också det i en debattartikel i Aftonbladet 11 april: 

”Positionen i förhållande till Nato är tydlig och respekterad:
Samarbete ja! Medlemskap nej!”

Värdlandsstödsavtalet ger inte Nato någon rätt eller skyldighet att vistas eller verka i Sverige på egen hand, utan enbart vid en inbjudan från Sverige. Avtalet ger inte Nato någon rätt att basera vapen på svenskt territorium. Det ger inte Natoländer rätt att placera kärnvapen på svenskt territorium. Det ger inte Nato rätt att mot svensk vilja upprätta baseringsområden eller basera förband i Sverige.

För S-kvinnor är det också viktigt att säkerställa att avtalet inte på något sätt öppnar upp för att föra in kärnvapen till Sverige, under några som helst former.

”I detta sammanhang bör även något sägas då det gäller frågan om kärnvapen. I många av de spontana yttranden som inkommit har uttryckts oro för att värdlandsstödsavtalet skulle kunna innebära att Natoländer kommer kunna placera kärnvapen i Sverige. Värdlandsstödsavtalet ger inte Nato rätt att vistas eller verka på svenskt territorium, utan föregående svenskt beslut om detta. Avtalet ger inte heller Natoländer rätt att placera kärnvapen på svenskt territorium. Något utrymme för Nato att mot svensk vilja upprätta baseringsområden eller basera förband här finns inte. Det är Sverige som även fortsättningsvis beslutar om vilken typ av verksamhet som får bedrivas här och vilka vapen som får föras in hit.”

samt att: 

”Kärnvapen får inte placeras på svenskt territorium. Detta har Sverige i decennier tydligt markerat till omvärlden.”

Utrikesminister Margot Wallström och Försvarsminister Peter Hultqvist betonar också detta i en debattartikel i DN 28 februari tillsammans med två miljöpartister: 

”Ett avtal om värdlandsstöd kommer inte heller påverka det faktum att det inte är tillåtet att föra in eller placera kärnvapen på svenskt territorium. Kärnvapen ger varken Sverige eller övriga världen säkerhet.”

I värdlandsstödsavtalets avsnitt 11.2 förtydligas att avtalet inte är avsett att strida mot nationell lag eller internationella åtaganden som parterna är bundna av, dvs. att dessa lagar och åtaganden är överordnade i relation till värdlandsstödsavtalet. I detta sammanhang bör något också sägas om avsnitt 3.3 i värdlandsstödsavtalet som anger att avtalet ”är avsett att överensstämma med Natos doktrin”. Denna skrivning uttrycker endast att utgångspunkten för Nato är att organisationen ska genomföra sin verksamhet i enlighet med sina styrdokument, så även inom ramen för detta avtal. Men denna skrivning kan aldrig binda Sverige till något avtalsinnehåll som Sverige varken känner till eller har godtagit. Det är tydligt inte minst mot bakgrund av nämnda avsnitt 11.2.

Jag vill återigen understryka att värdlandsstödsavtalet bygger helt och hållet på frivillighet mellan parterna, det blir tillämpligt endast i de fall då Sverige först fattar ett nationellt beslut om att bjuda in Nato i något avseende och om Nato sedan accepterar inbjudan. Det innebär alltså inte att Sverige ska gå med i Nato och kärnvapen får inte föras in i Sverige. Det är Sverige som ska fortsätta besluta om vilken typ av verksamhet som får bedrivas och om vilka vapen som får föras in hit. 

Åsa Lindestam
Riksdagsledamot (S)
Försvarsutskottet Vice Ordförande

facebook Twitter Email