Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Makt, mål och myndighet

Idag presenterade regeringen jämställdhetsskrivelsen – ett brett grepp om regeringens framtida jämställdhetspolitik. Sverige präglas fortfarande av stora skillnader i förutsättningar för kvinnor och män, det berör hela samhället.

De övergripande jämställdhetsmålen står kvar och kompletteras med ytterligare två mål: jämställd utbildning och jämställd hälsa. Två områden betonas särskilt, mäns våld mot kvinnor och ekonomisk jämställdhet.

En ny myndighet

För att på ett professionellt och effektivt sätt göra jämställdhetsarbetet bättre, vill regeringen inrätta en jämställdhetsmyndighet. Insatser som gjorts behöver samordnas bättre för att se till att de resurser som görs ger önskad effekt. Den ska också jobba med analys, kunskapsstöd, sprida och samordna goda exempel, t.ex. när det gäller arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck, även med prostitution och människohandel som inte heller varit samordnat.

Våld mot kvinnor

S-kvinnor välkomnar särskild de satsningar som görs för att förebygga mäns våld mot kvinnor och för att stärka skyddet och stödet för de som utsätts. Ett viktigt förslag är att stärka kunskapen för alla de som arbetar med frågan. Här vill regeringen införa nya examensbeskrivningar för högskoleutbildningar, det ska gälla för alla relevanta yrken som arbetar med och möter våld i nära relationer i sin yrkesroll.

– Det här har jag drivit väldigt länge, i mitt arbete för tjej- och kvinnojourerna och för S-kvinnor. Alla som möter våld i nära relationer i sin yrkesroll måste ha rätt kunskap, Det är glädjande att de här frågorna äntligen uppvärderas och prioriteras, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

Regeringen satsar också på en 10-årig strategi för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Målet är att bli bättre på att nå män, upptäcka våld, stärka skydd och stöd till utsatta och bli effektivare i brottsbekämpningen. Polisen har sedan tidigare fått ett särskilt uppdrag att utreda hur de arbetar med våld i nära relationer. Även kriminalvården får uppdraget att arbeta förebyggande.

Barns status och situation på skyddade boenden ska också utredas. Det är ett olöst problem, som kvinnojourerna länge kämpat med och jobbat hårt för. Det arbetet måste bli bättre.

Sexualbrottsutredningen, som nu är ute på remiss, lyftes också fram som den viktigaste straffrättsliga förändringarna under denna mandatperiod. Utgångspunkten för alla sexuella relationer måste vara frivillighet, allt annat är ett övergrepp. Det måste sitta i ryggmärgen på varje pojke och man.

Hedersrelaterat våld

Vi välkomnar också att regeringen riktar särskilda insatser mot hedersrelaterat våld och vill göra en nationell kartläggning. En särskild straffskärpning för brott med hedersmotiv ska också utredas.

– Det här är en oerhört viktig kartläggning, det har inte gjorts sedan 2009 så det var ett nödvändigt och välkommet beslut. Vi måste ha mycket bättre kunskap om den här typen av brottslighet och de särskilda omständigheterna. Och vi måste tydligt markera att vi tar det här på allvar, säger Carina Ohlsson.

Regeringen vill också utredare lagen om barnäktenskap och tvångsäktenskap, för att stärka lagen och granska hur rättsväsendet arbetar med frågan. S-kvinnor ser att de undantag som gjort, att en rad barnäktenskap godkänts trots förbudet, är luckor som måste täppas till.

Utbildning och ekonomisk jämställdhet

Regeringen ska öka pressen för att åstadkomma jämställda löner, handlingsplaner ska tas fram och samtal ska föras med arbetsmarknadens parter.

Utbildning är förutsättning för ekonomisk jämställdhet. Att regeringen gör insatser för att stärka skolans arbete med normkritik och genuspedagogik är viktigt, det har vi S-kvinnor länge kämpat för. Det handlar om att ge alla flickor och pojkar samma förutsättningar att själva välja sina liv. Det är viktigt både för att bryta den psykiska ohälsa som drabbar många tjejer, och för att killar inte ska begränsas av maskulinitetsnormer som idag gör att de presterar sämre i skolan.

Fortbildning för studie- och yrkesvägledning är en insats för att särskilt uppmuntrar till jämställda yrkes- och studieval.

S-kvinnor välkomnar att satsningar på bättre sex- och samlevnadsundervisning nämndes särskilt. Denna undervisning har varit för splittrad och varierat stort mellan olika skolor, det saknas kvalitetsgranskning. Undervisning i jämställdhet, samlevnad och relationer måste ges större tyng och värde. S-kvinnor driver också kravet på att denna undervisning bedrivs av lärare som har särskild utbildning på detta område.

facebook Twitter Email