Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Mycket kvar att kämpa för

I mitten av augusti samlades S-kvinnor från hela landet till kongress i Malmö. Som vanligt på kongresser är det intensiva dagar där vår politik diskuteras och debatteras, där det förstås råder oenighet ibland, men där engagemanget och beslutsamheten att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle är det starka förenande bandet.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 29 augusti 2019.

Som feminister möter vi inte sällan motstånd. Några tycker att vi är för radikala, andra tycker att vi är naiva och somliga anser att jämställdheten har gått för långt. Mot denna bakgrund är det så betydelsefullt att få träffa systrar som delar samma vision, systrar som dagligen kämpar mot samma mål. Det ger mig inspiration och kraft.

Jag vill passa på att tacka för det fantastiska förtroendet att få fortsätta som S-kvinnors ordförande. Det är det finaste uppdraget, där det finns mycket kvar att kämpa för.

Under de senaste åren har flera positiva beslut för ökad jämställdhet fattats, till exempel inrättandet av Jämställdhetsmyndigheten, en tredje vikt månad i föräldraförsäkringen, den nya sexualbrottslagstiftningen och den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor för att bara nämna några.

Även om jag som socialdemokrat är stolt över detta, kvarstår faktum att Sverige fortfarande är ojämställt och att det på flera områden råder oacceptabla skillnader mellan kvinnor och män.

En fråga som jag särskilt vill lyfta från kongressen är frågan om arbetslivets villkor, som jag samtalade om med Kommunals ordförande Tobias Baudin, en av gästerna på mötet. Det är så tydligt hur villkoren på arbetsmarknaden skiljer sig åt för kvinnor och män – löneskillnaderna, anställningsvillkoren, deltidsarbetet, den tuffa arbetsmiljön och pensionsgapet. På alla områden gynnas män som grupp, medan kvinnor som grupp diskrimineras.

Detta är orättvisor vi måste bekämpa varje dag, inte minst genom att fortsätta att driva kravet på en helt individualiserad föräldraförsäkring. Den enighet som finns mellan S-kvinnor och Kommunal i dessa frågor kommer vi att ta tillvara på och arbeta vidare med.

Frågor om kvinnors hälsa var också ett ämne som väckte stort engagemang på kongressen, vilket märktes på de många motioner som skickats in. Mycket arbete återstår för att nå jämställd hälsa, men flera viktiga beslut fattades på kongressen. S-kvinnor kommer till exempel att verka för att åldersgränsen i mammografiscreeningen slopas, att mer resurser avsätts till förlossningsvården och att tandvården jämställs med övrig sjukvård och ingår i samma försäkringssystem.

Äldre kvinnors rättigheter är en prioriterad fråga för S-kvinnor, som också fick stort utrymme på kongressen. Sverige ska vara ett föredöme i vård och omhändertagande av våra äldre. Kongressen röstade bland annat för att S-kvinnor ska arbeta för att en särskild äldreomsorgslag som stärker äldres rättigheter införs och att garantipensionen höjs till en nivå det går att leva på.

Av de internationella frågorna var det visionen om en kärnvapenfri värld som engagerade flest ombud. S-kvinnor har gått i täten mot kärnvapen och för nedrustning ända sedan 1950-talet och vi fortsätter den kampen.

S-kvinnors krav att Socialdemokraterna i regeringsställning signerar och ratificerar FN:s konvention om kärnvapenförbud ligger fast. Det är en konvention som Sverige – och 121 andra länder – röstade ja till så sent som för två år sedan. Som ett första steg borde regeringen också, redan i dag, deklarera Sverige som en kärnvapenfri zon. Det vore ett tydligt ställningstagande.

Tillsammans fortsätter vi nu den feministiska kampen – välkommen du med!

Carina Ohlsson, Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email