Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Regeringen satsar på feministisk politik

Under onsdagen presenterar regeringen höstbudgeten för 2020 och den innehåller flera förslag för en progressiv feministisk politik. Satsningarna innebär att flera av de frågor S-kvinnor driver nu kan bli verklighet.

  • Stärkt arbete mot prostitution och människohandel

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att stärka arbetet mot prostitution och människohandel med barn och unga respektive vuxna i Sverige, samt kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel för sexuella ändamål bland både barn och vuxna i Sverige.

I uppdraget ingår att Jämställdhetsmyndigheten ska redovisa goda exempel på insatser och samverkan mellan myndigheter, kartlägga lokala och regionala insatser, samt samla in och sprida kunskap och stödmaterial till yrkesverksamma om hur de ska agera i ärenden där barn och unga respektive vuxna utnyttjats eller riskerar att utnyttjas i prostitution eller människohandel.

För uppdragets genomförande får Jämställdhetsmyndigheten använda 800 000 kr under 2019. Regeringen planerar att avsätta ytterligare 1,9 miljoner kronor under 2020 för genomförande av uppdraget. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 29 januari 2021 och innehålla separata redogörelser för barn och unga respektive vuxna.

  • Mer pengar till landets kvinno- och tjejjourer

Regeringen föreslår 100 miljoner kronor till ideella kvinnor- och tjejjourers arbete mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen vill att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Därför ska satsningen bidra till det civila samhället och ett fungerande brottsofferstöd inom kommuners och regioners ansvarsområde. Ideella kvinno- och tjejjourer bedriver ett viktigt arbete med att ge stöd till kvinnor och barn som har utsatts för våld.

Regeringen vill möjliggöra en långsiktig planering för jourerna genom att redan nu avsätta medel även för 2021. Jourerna har fått statligt stöd under flera år. 100 miljoner kronor avsätts för att stärka de ideella kvinnor- och tjejjourers arbete och sedan avsätts 100 mnkr år 2021. Jourerna kan ansöka om medel enligt förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer.

  • Krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

I höstbudgeten tillförs ytterligare 155 miljoner kronor på anslag, varav 45 miljoner kronor är öronmärkta för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Satsningen är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet föreslås bl.a. införandet av en ny särskild straffbestämmelse om barnäktenskap och införande av en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Med anledning av förslagen öronmärks 10 miljoner kronor till Kriminalvården. Detta med anledning av att bl.a. beläggningen och platsbehovet i Kriminalvården kommer att öka med förslagen.

  • Historisk satsning mot rasism och för hbtq-personers lika rättigheter

Den S-ledda regeringen förstärker den nationella planen mot rasism och hatbrott med 10 miljoner kronor per år från och med år 2020. Samtidigt tillförs arbetet för att stärka hbtq-personers rättigheter medel om 14 miljoner kronor per år från och med år 2020, och en tillfällig förstärkning på ytterligare 10 miljoner per år beräknas för åren 2021 och 2022. Det är den hittills största satsningen som någon regering vidtagit inom området.

Vår förhoppning är nu att regeringen satsar pengar på mer feministisk politik framöver. Kampen fortsätter!

facebook Twitter Email