Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

S-kvinnors synpunkter på LAS-utredningen

S-kvinnor har lämnat ett remissvar på utredningen "En moderniserad arbetsrätt" (SOU 2020:30), som presenterades i juni i år. Utredningen är ett resultat av januarisamarbetet som, i och med att arbetsmarknadens parter inte kunde enas om nya regler på arbetsmarknaden, nu blir aktuell.

S-kvinnor är sammantaget mycket kritiska till utredningens förslag, som inte är en modernisering av arbetsrätten utan en nedmontering av den.

För att få en trygg arbetsmarknad anser vi att det är viktigt att stärka och värna den svenska modellen. Förslagen i utredning gör tvärt om och skulle, om de förverkligas, helt rubba balansen på arbetsmarknaden genom att inte tillvarata arbetares intressen, utan enbart arbetsgivarens.

S-kvinnor ser med stor oro på hur en försvagad arbetsrätt kommer slå hårdast mot de som redan har det svårast på arbetsmarknaden, framför allt äldre personer och kvinnor.

Redan idag är många problem på arbetsmarknaden kopplade till osäkra anställningar, där kvinnor som grupp har otryggare villkor med fler allmänna visstidsanställningar, mer delade turer och i högre utsträckning arbetar ofrivillig deltid. Ytterligare försämringar i arbetsrätten kommer att skapa än mer otrygghet, ökad stress och risk för ökade fall av sexuella trakasserier när arbetstagare inte vågar säga ifrån.

Åldersdiskrimineringen i arbetslivet är också ett välkänt problem och att värna tryggheten för äldre är avgörande både för enskilda individer och för samhället i stort, som annars riskerar långtidsarbetslöshet för stora grupper äldre.

Att förslagen till försämrad arbetsrätt presenteras trots att utredningen konstaterar att de inte förväntas ha några tydliga effekter på vare sig sysselsättningen eller arbetslösheten är också ett avgörande skäl för S-kvinnor att motsätta sig flera av förslagen. Att föreslå så starka försämringar i arbetsrätten, utan att vare sig vinna i ökad sysselsättning eller minskad arbetslöshet är oförsvarbart.

S-kvinnor hoppas att regeringen nu lyssnar på remissinstansernas synpunkter och vidtar nödvändiga förändringar.

Läs hela remissvaret här.

facebook Twitter Email