Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

S-kvinnor och SSU: Mindre klasser, mindre ohälsa

Skolan är inte bara personalens, utan även barnens arbetsmiljö. Det är en stor del av deras liv och en trygg och trivsam skolmiljö är grundläggande för barns välmående, skriver Carina Ohlsson ordförande S-kvinnor och Gabriel Wikström, ordförande SSU.

Publicerad i Borås tidning 12 september 2014.

Idag utsätts alldeles för många barn för hot, våld och trakasserier i olika former.

Oroande rapporter från Socialstyrelsen visar att ungas psykiska ohälsa ökar och allra sämst mår unga tjejer. Mer än hälften av tjejerna i gymnasiet svarar att de någon gång utsatts för oönskade sexuella kontakter och mer än var tionde tjej har utsatts för övergrepp som kan definieras som våldtäkt, enligt en studie från Lunds universitet.

Skolan måste fånga upp ungas ohälsa. Allt för ofta lämnas eleverna att ta hand om problemen själva. Skolan har potential att förhindra och förebygga psykisk ohälsa men även våldsbrott i hemmet. Ju tidigare vi kan fånga upp problemen desto lättare går det att bota. Skolan måste ha nolltolerans mot våld och trakasserier och i alla sammanhang jobba för att skapa trygghet i elevernas vardag.

Enligt diskrimineringslagen har också skolan ansvar för att förebygga och förhindra kränkande behandling och trakasserier. Skollagen ställer dessutom krav på jämställdhetsarbetet, men tyvärr lever många skolor inte upp till dessa krav. Lärarna upplever att de inte hinner prioritera arbetet med jämställdhetsplaner i sin undervisning.

Det leder till två slutsatser:

  • Lärarna saknar tid och resurser. För att öka lärarnas tid till eleverna behöver klasserna bli mindre. Vi stödjer därför Socialdemokraternas förslag att minska klassernas storlek med fem elever, att anställa fler speciallärare och tillsätta 6000 tjänster från fas tre, för att avlasta lärares administrativa börda. På så sätt ska lärarna få mer tid till undervisning och möjlighet att se varje barn.
  • Det råder en okunskap om idén bakom skolans jämställdhetsplaner och informationen måste bli tydligare. Jämlikhet och jämställdhet är inget tillval när man har tid, det måste genomsyra hela skolans verksamhet och alla ämnen. Det är inte den enskilde lärarens ansvar. Det måste också få större utrymme i lärarutbildningens alla delar. Elever måste få utrymme att diskutera normer och värderingar både i och utanför klassrummet.

Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan spela en viktig roll och kan vara en bra plattform för attitydförändringsarbete, för att motverka mäns våld mot kvinnor. Idag varierar kvaliteten och innehållet i undervisningen mycket på olika skolor i landet. Skolor som satsar mycket på samlevnads- och relationsfrågor upplever ofta enormt positiv respons från eleverna.

Det här är viktiga frågor för dem som de vill prata mer om. Samtidigt finns skolor där sex- och samlevnadsundervisningen knappt existerar, eller hastas igenom, för att lärare inte känner sig bekväma med ämnet, eller i brist på kunskap och tid.

Förändringar kräver kunskap och resurser. Det är en långsiktig och nödvändig investering i vår gemensamma framtid. Resursbrist får aldrig vara en anledning att tillåta att våra barn och ungdomar far illa i skolan. Vi vill bekämpa den växande ojämlikheten vi ser i skolan idag. Alla barn ska ha tillgång till en likvärdig utbildning där alla elever får utrymme.

Att förändra normer och värderingar får inte prioriteras bort. Det är grunden för att bygga ett samhälle med trygga och välmående individer och också avgörande för att skapa en jämlik och jämställd värld.

Carina Ohlsson (S)
ordförande S-kvinnor

Gabriel Wikström (S)
ordförande SSU – Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund

facebook Twitter Email