Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Sverige måste skriva på mot kärnvapen

Olof Palmes Internationella Center, SSU, S-studenter, S-kvinnor, Socialdemokrater för tro och solidaritet och HBT-Socialdemokrater vill att Sverige ska underteckna FN:s förbud mot kärnvapen.

Publicerad i Aftonbladet 25 april 2019.

Vi är mycket kritiska till den utredning som rekommenderar att Sverige avstår. Det skulle innebära ett trendbrott och ett svek mot Sveriges freds- och avrustningstradition.

Därför skriver vi ett gemensamt remissvar till regeringen, där vi slår fast att denna utredning inte bör ses som vägvisande i huruvida Sverige ska skriva under och ratificera konventionen om förbud mot kärnvapen.

Sverige röstade tillsammans med 122 andra stater i FN för en konvention om ett förbud mot kärnvapen sommaren 2017. Ett mycket svenskt beslut, sett till vår tradition och historia.

Regeringen tillsatte under förra mandatperioden en utredning, för att analysera eventuella konsekvenser av ett svenskt undertecknande, inför det slutgiltiga beslutet om att ansluta Sverige till FN-avtalet. Enmansutredaren Lars-Erik Lundin presenterade sitt slutbetänkande för regeringen i januari i år.

Vi anser att utredningen på ett flertal punkter presenterar bristfälliga analyser och svagt underbyggda argument. Vi menar också att utredningen obalanserat väger negativa jämte positiva eventuella konsekvenser av ett svenskt tillträde, där positiva exempel ges oproportionerligt litet utrymme.

Utredningen frångår många av de direktiv som den givits samt saknar en tillfredställande analys av internationellt rättsliga och humanitära perspektiv. Som de skadeverkningar som kärnvapen för med sig på människor och miljö.

Utredningen fokuserar på föreställningen om hur Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten skulle komma att ta skada vid ett undertecknande. En centralt bristande punkt i denna analys är dock den om att ett tillträde skulle strida mot ett framtida svenskt medlemskap i Nato.

Sverige har inga planer på att bli en kärnvapenstat, inte heller ämnar Sverige ingå medlemskap i Nato, varför en sådan konsekvensanalys är oväsentlig.

Sverige har i dag samverkan med flertalet länder inom Nato. Inte minst i svenskt närområde såsom övningar tillsammans med Norge, och även med Finland, där det strategiska intresset av samarbetet går i båda riktningarna. Det är med all tydlighet samverkan som inte innefattar och heller inte i framtiden ska innefatta kärnvapen.

Utredningen gör heller ingen analys av de länder som hittills skrivit under, och de uteblivna konsekvenser detta inneburit för dem. Länder med vilka Sverige precis som flertalet Nato-länder haft goda relationer och samarbete med. Några av dessa är Österrike, Sydafrika, Nya Zeeland, Thailand och Filippinerna.

Sverige har i allmänhet en lång tradition av att inom FN och i andra internationella sammanhang verka för fred, frihet och en värld fri från kärnvapen. Det samma kan sägas om den svenska arbetarrörelsen i synnerhet.

Svenska socialdemokrater som Alva Myrdal, Inga Thorson, Maj-Britt Theorin, Olof Palme, Ingvar Carlsson, Anna Lindh och vår nuvarande utrikesminister, Margot Wallström, har med mod och politisk övertygelse burit fram freds- och nedrustningsfrågan.

Att inte skriva under konventionen skulle innebära att bryta med denna svenska linje och tradition. Det skulle ses på med förvåning av omvärlden.

Det skulle också vara ett svek mot den breda folkopinion som är för ett svenskt undertecknande. Palmecentret har 2017 och 2018 genomfört undersökningar tillsammans med Sifo, som visar att närmare 9 av 10 svenskar är positiva till att Sverige skriver under kärnvapenförbudet. Bland samtliga partiers väljare finns en majoritet för ett kärnvapenförbud.

Så det är hög tid att Sverige tar sitt ansvar och vi tycker därför att regeringen inte bör pröva framtiden för denna fråga baserat på denna bristfälliga utredning. Men att regeringen däremot bör hedra den långa svenska tradition av tydligt internationellt ställningstagande i frågor som rör av- och nedrustning, fred och frihet.

Anna Sundström, Olof Palmes Internationella Center
Philip Botström, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Nasra Ali, Socialdemokratiska studentförbundet
Carina Ohlsson, Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund
Ulf Bjereld, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Sören Juvas, HBT-Socialdemokrater Sverige

facebook Twitter Email