Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Vi påverkar världen, världen påverkar oss

”När kvinnor får styra över sina egna resurser ökar välståndet för alla, inte minst för barnen”, skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson som i samband med FN-dagen och framhåller vad Sveriges feministiska utrikespolitik bidragit till och S-kvinnors kamp för jämn fördelning av rättigheter, representation och resurser i hela världen.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 25 oktober 2018.

Internationell solidaritet har alltid varit en viktig del av S-kvinnors verksamhet. Jämställdhet bygger grunden för trygga starka samhällen, fred och stabilitet, det ökar människors frihet och självbestämmande.

I samband med FN-dagen vill vi sätta fokus på flickors och kvinnors villkor i världen. Sverige har varit drivande bakom överenskommelsen om FN:s globala mål, ett av de prioriterade målen är jämställdhet.

Det innefattar att avskaffa alla former av diskriminering, exploatering och våld mot flickor och kvinnor, stärka kvinnor ekonomiska resurser och representation i beslutsfattande, uppvärdera och främja delat ansvar för obetalt arbete i hemmet, verka för bättre välfärd, socialt skydd och SRHR (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). För när kvinnors rättigheter stärks, så mår hela samhället bättre. Ekonomin stärks och barnfattigdomen minskar. Alla tjänar på jämställdhet.

I många länder gör till exempel brist på barnomsorg att kvinnor inte kan arbeta som de vill eller behöver. För det är nästan alltid kvinnornas arbete och inkomster som offras när barnomsorgen brister. Att berätta om vårt arbete, utbyta erfarenheter, är en av många delar i S-kvinnors internationella arbete. Vi kan stärka våra systerorganisationer, ge dem argument och goda exempel och visa att det faktiskt går. Men våra samarbeten handlar förstås inte bara om att stärka andra, vi kan alla stärka varandra.

Det har alltid funnits krafter som vill begränsa kvinnors friheter och rättigheter. Global kommunikation gör att de i dag syns och hörs mer, men global kommunikation stärker även de goda krafterna. #metoo var ett lysande exempel på det. Ett annat var Women’s march som efter att Trump valdes till USA:s president snabbt växte från Washington till en världsmanifestation för mångfald och tolerans.

Sverige har en feministisk utrikespolitik med målet att uppfylla flickor och kvinnors mänskliga rättigheter. Det utgår från tre R: Rättigheter, Representation och Resurser.

Rättigheter: I över 100 länder finns lagar om att kvinnor inte får utföra vissa yrken, många saknar skydd mot sexuella trakasserier, skyddar inte kvinnor mot våld i hemmet och ger män makt över sina fruar. Att allas mänskliga rättigheter respekteras fritt från diskriminering och exploatering är ett villkorslöst krav i vårt arbete. Sverige har varit drivande i att FN:s generalförsamling utvidgar sin resolution om barn- och tvångsäktenskap och nu även inkluderar SRHR. Vi har varit största givarland till UN Women och UN Action against sexual violence in conflicts.

Representation: En klar majoritet av världens beslutsfattare är män. Vårt krav är att kvinnor ska delta i alla freds- och beslutsprocesser, på alla nivåer. Det har Sverige bidragit till att öka i Latinamerika, Asien, Afrika och Mellanöstern. Vi har etablerat nätverk av kvinnliga medlare och bidragit till att fler länder tagit fram handlingsplaner för kvinnor, fred och säkerhet. S-kvinnor stöttar också flera systerorganisationer med goda exempel på hur vår reform varannan damernas lade grunden för jämställd politisk representation i Sverige.

Resurser: Kvinnor äger mindre än 20 procent av världens landresurser. I flera länder saknar kvinnor helt rätten att äga land, de fråntas kontroll över sin ekonomi, information och makt över sina liv. När kvinnor får styra över sina egna resurser ökar välståndet för alla, inte minst för barnen. Sverige har varit drivande till att styrande ekonomiska forum som Världsbanken har tagit fram rekommendationer för att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och för flickors utbildning. Vi har även synliggjort mäns ansvar för jämställdhet till exempel i kampanjen He for she.

S-kvinnor har en lång tradition av freds- och solidaritetsarbete. Vi drev fram Sveriges nej till kärnvapen, vi verkar för en kärnvapenfri värld och att ingen svensk vapenexport får ske till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter. Kvinnokonventionen ska inkorporeras i svensk lag, alla utlandsmissioner ska ha tydligt genusperspektiv, SRHR-frågor ska prioriteras i biståndsarbetet. Vi vill se ett solidariskt flyktingmottagande i hela EU, verkar för att särskilt uppmärksamma utsattheten för kvinnor, hbtq-personer och ensamkommande barn – deras särskilda skyddsskäl måste uppvärderas.

Målet är jämn fördelning av rättigheter, representation och resurser. Det behöver belysas särskilt på FN-dagen, men det är också frågor vi driver varje dag året runt. Internationellt systerskap är styrka – vi påverkar världen och världen påverkar oss. Vi fortsätter ta den feministiska kampen, för alla flickor och kvinnor.

Carina Ohlsson, förbundsordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email