Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Vi vill att minst hälften av biståndet går till kvinnor

Vi vill att minst hälften av det svenska biståndet går till kvinnor. Att skapa jämlikhet och jämställdhet är en nyckel när det gäller att bekämpa fattigdom. Det skriver Carina Ohlsson, ordförande för S-kvinnor, Jens Orback, generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center, och Kristin Spolander, internationellt ansvarig på ABF.

Publicerad i Sydsvenskan 25 december 2013.

Ökad jämställdhet är en förutsättning för att minska fattigdomen i världen. Även om vi ser en utveckling mot en värld där allt fler får mat för dagen, finns det fortfarande många fattiga människor. Hårdast drabbas kvinnor och barn. Av världens fattiga är idag 70 procent kvinnor och flickor som klarar sig på mindre än tio kronor om dagen.

En majoritet av jordens befolkning lever under strukturellt förtryck. I riksdagsdebatten runt internationellt bistånd har Socialdemokraternas krav varit att utvecklingssamarbeten ska stödja barn och ungdomars, och då särskilt flickors, tillgång till utbildning. Kvinnors politiska inflytande och möjligheter att arbeta och organisera sig måste stärkas.

Hälso- och sjukvård i världens fattigaste länder måste byggas ut och barn och kvinnors hälsa måste sättas i fokus. Sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter måste stärkas. I det ingår bland annat kunskap om skydd mot hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar, tillgång till preventivmedel, tillgång till förebyggande vård, säkra lagliga aborter och tillgång till säker och likvärdig vård vid graviditet och förlossning. Varje dag dör tusentals kvinnor i brist på denna grundläggande vård.

Sexuell och reproduktiv hälsa betraktas som en mänsklig rättighet inom FN, men många kvinnor världen över lever i stor ofrihet och saknar makt att själva styra över sin sexualitet, när och om de vill föda barn. I stora delar av världen är en graviditet och en förlossning förenat med livsfara i brist på säker vård.

Ett av biståndspolitikens mål är att allt svenskt bistånd ska ha tydligt jämställdhetsfokus.Som första land i världen antog Sverige 2005 en policy för internationellt arbete kring sexuell och reproduktiv hälsa. Samtidigt saknar fortfarande många svenska biståndsprojekt jämställdhetsfokus. Vi ser med stor oro på den utvecklingen.

Ett annat problem är avsaknaden av relevant uppföljning för att biståndet ska fungera på bästa möjliga sätt. För att effektivt uppnå samhällsförändring måste biståndet nå kvinnorna där insatserna görs. Idag vet vi väldigt lite om det svenska biståndet når de kvinnor som verkligen behöver det.

Resurserna måste omfördelas för att bekämpa fattigdom mer framgångsrikt. Att inte bara fokusera på att bekämpa fattigdom, utan på att skapa jämlikhet och jämställdhet är en nyckel. Stärks en kvinna, minskar fattigdomen för hela hennes familj.

Det är viktigt att satsa långsiktigt, på utbildning av flickor och kvinnor. Det är så förutsättningar för egen försörjning skapas. Kunskap är en avgörande nyckel till frihet. Tillgång till information ger förutsättningar för trygghet, hälsa och självförsörjande för kvinnor och därigenom för hela familjer.

Vi vill öka den andel av svenskt bistånd som går till att främja kvinnors reproduktiva rättigheter och reproduktiva hälsa; att jämställdheten och kvinnors rättigheter prioriteras. Vi vill att minst hälften av det svenska biståndet går till kvinnor.

Svenskt bistånd kan bidra till att utrota fattigdomen och till en jämställd värld. Det som behövs är den politiska viljan.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

Jens Orback
Generalsekreterare Olof Palmes internationella center

Kristin Spolander
Internationellt ansvarig, ABF

facebook Twitter Email