Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

1907

Den första socialdemokratiska kvinnokonferensen

Den första socialdemokratiska kvinnokonferensen hölls i Folkets Hus i Stockholm den 27-29 januari 1907. 76 kvinnor från hela landet deltog. De representerade kvinnliga fackföreningar, socialdemokratiska kvinnoklubbar, socialdemokratiska föreningar, socialdemokratiska ungdomsklubbar och arbetarekommuner. Bland de frågor som behandlades på konferensen fanns följande:

  • ogifta mödrar
  • hälsovård i skolorna
  • gift kvinnas rättsliga ställning
  • yrkesinspektion och skyddslagstiftning
  • fattigvårdsfrågor
  • prostitutionen

Här återges två uttalanden, ett om skyddslagstiftningen och ett om prostitutionen:

Om skyddslagstiftning
Konferensen uppställer som sina önskemål:

  • En skyddslagstiftning, som i största möjliga utsträckning verksamt ingriper mot det industriella arbetets hygieniska faror.
  • Utförliga skyddsbestämmelser för minderåriga, innefattande begränsad arbetstid, förbud mot nattarbete och mot vissa hälsofarliga yrken.

En särskild skyddslagstiftning för kvinnor (utom barnaföderskor) anser konferensen däremot icke gagnelig.

”Hvad nattarbete beträffar, så är detta visserligen skadligt både för män och kvinnor, men det är ej bevisat att kvinnor lida däraf mer än männen. Och bland de yrken, där kvinnor nu arbeta nattetid, förekomma relativt stora löner, hvarigenom dessa kvinnor sättas i stånd att genom för övrigt goda lefnadsförhållanden motverka nattarbetets skadliga inverkan. Skulle kvinnorna nu utestängas från dessa yrken så skulle den redan förut hårda konkurrensen inom andra sämre aflönade yrken ytterligare stiga och särskildt blefve detta helt säkert fallet uti hemindustrien, med dess okontrollerbara, ofta större delen af natten omfattande arbetstid, dess ofta dåliga arbetsförtjänst och härmed sammanhängande sanitära missförhållanden. Ej heller böra kvinnorna genom lagförbud utestängas från yrke, där de självfa önska arbeta. Ett viktigt önskemål är en utsträckt yrkesinspektion innefattande äfven arbetsplatser utan maskindrift. Arbetarna bör beredas tillfälle att framställa sina anmärkningar och önskningar. Bland de hygieniska förhållanden, som särskildt böra kontrolleras äro: ventilations- och belysningsåtgärder, tillgång till friskt vatten, regelbunden rengörning av arbetslokaler och spottkoppar samt förefintligheter af lätt tillgängliga utgångar i händelse av eldfara. Ångpanna bör ej få finnas inom samma hus, som arbetslokalerna befinnas. Kvinnliga yrkesinspekton är att anse som högst nödvändig inom de industrigrenar, som sysselsätta kvinnliga arbetare. Yrkesinspektörernas samfällda beslut må tillerkännas laga kraft och icke som nu endast vara råd och upplysning.”

Om prostitutionen

”Konferensen uttalar sin skarpaste protest mot den för hela kvinnokönet så förnedrande prostitutionen. Då det emellertid ofta är nöd som på grund af för dåligt betalt arbete, är yttersta grundorsaken till, att många olyckliga kvinnor hamna i prostitutionen, så uttalar konferensen att, såsom ett medel att förekomma och hindra rekryteringen till prostitutionen från arbetarklassens kvinnor, söka åstadkomma en kraftig, facklig organisation bland arbeterskorna. Genom organisation kunna arbeterskorna ernå högre löner och människovärdigare livsvillkor och sålunda förhindra, att kvinnorna af nöd tvingas in i prostitutionen. Vidare anser konferensen, att upplysning i skolorna i hälsovårdslära, synnerligast på det sexuella området, är af högsta vikt, och att den så kallade kontrollen genom besiktningen är alldeles värdelös, så länge den endast gäller den ena parten.”

facebook Twitter Email