Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

1936

Ordförande: Disa Västberg 1936-1952

SSKF:s fjärde kongress 30 mars-2 april 1936, i Stockholm.

Följande frågor behandlades:

  • organisatoriska frågor
  • barnpensioneringen
  • husmodersutbildning
  • undervisning
  • social hjälpverksamhet inom klubbarna
  • sjukhusbeklädnad för patienter

Motion om husmorsutbildning

En motion hade inlämnats av Maja Björkman, klubbist från Stockholm om en planlagd obligatorisk husmorsutbildning. Här följer några utdrag ur motionen och förbundsstyrelsens utlåtande i sin helhet.

Det skulle vara en stor vinst för såväl samhället som de enskilda hemmen, om husmors- och hemutbildning ingick i kvinnornas uppfostran.

I storstäder och industricentra äro de gifta kvinnorna till 35-40 procent engagerade i offentligt förvärvsarbete. De behöva andra hemlivsformer, då bördan av arbetet ute och omsorgen om hem, make och barn annars blir dubbel börda. Dessa kvinnor måste således ha hjälp i sitt kall som mor och maka. Men även de icke yrkesarbetande kvinnorna, de som vilja höja sitt moderskap och sin hemgärningsverksamhet till ett yrkesvärde i full jämställdhet med andra yrken, måste ha hjälp därtill.

Denna utbildning bör omfatta:
Hygienisk undervisning, hälsolära, sund, närande kosthållning och frisk luft (till värn om folkhälsan) tuberkulosen och dåliga tänder visa behovet av denna undervisning allt för tydligt.
Ekonomi (emedan största delen av landets inkomster går genom kvinnornas händer)
Barnuppfostran, barnpsykologi, kläder, heminredning, hemslöjd och hemslöjdsalster, vävning, spinning, allmänna kunskaper om husmodersarbetets betydelse för landet och varje enskilt hem.
Utbildningstid: 1 ½-2 år
Ålder 20-22 år.

Med anledning av vad jag här anfört hemställes,
Att kongressen ger den blivande förbundsstyrelsen i uppdrag att begära sakkunnigas hjälp, stöd och utredning för planerandet av denna undervisning i vårt land, särskilt framhållande, att densamma bör vara en av de första och främsta åtgärder, som från samhällets sida lämnas i samband med andra effektiva åtgärder för hem och familjer, som krisen i befolkningsfrågan nödvändiggöra.

Förbundsstyrelsens utlåtande om motionen

Det ännu olösta, men viktiga problem, som motionären berört, är värt särskild uppmärksamhet. Vi dela motionärens mening, att det skulle betyda en stor vinst för såväl hemmet som samhället, om husmors- och hemutbildning ingick i kvinnornas uppfostran, och vi hysa även samma uppfattning som motionären, då hon vill skapa aktning och respekt för hemmets många krävande sysslor, som i regel faller på husmoderns lott. Den allsidiga eller specialiserade yrkesutbildning, som man anser vara nödvändig för andra yrkesgrenar, bör även vara naturlig för husmodersyrket. Det framstår även som en plikt för främst de socialdemokratiska kvinnorna, att bestämt kräva en gedigen husmodersutbildning genom samhällets ingripande och under sådana former att densamma kan komma alla tillgodo, oavsett deras ekonomiska villkor. Emellertid anser vi oss inte beredda att nu anvisa några närmare riktlinjer hur problemet bör lösas. Detta måste bli föremål för en offentlig utredning. Förbundsstyrelsen hemställer därför till kongressen att besluta.

Att uppdraga åt den blivande förbundsstyrelsen att omedelbart ingå till den sittande regeringen eller den socialdemokratiska riksdagsgruppen att taga initiativet till en allsidig utredning av frågan om ordnadet genom samhället av en praktisk husmodersutbildning.

 

facebook Twitter Email